Mediace

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Směrnice 2008/52/ES o mediaci byla v estonském právním řádu provedena prostřednictvím zákona o smírčím řízení.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Žádost, aby obsah písemné mediační dohody byl vykonatelný, se podává k okresnímu soudu (maakohus), v jehož obvodu se mediace uskutečnila. V některých případech může platnost dohody, jež je výsledkem mediačního procesu, potvrdit notář. Dohoda se tím stává vykonatelnou. Kontaktní údaje notářů najdete kliknutím na odkaz „Vyhledání notáře“.

Pokud strany řeší spor, který se týká dětí, mohou podat žádost místnímu úřadu, jež jim v případě potřeby doporučí službu rodinné mediace financovanou tímto úřadem. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Podle zákona o smírčím řízení není mediace bezplatná. Cena je stanovena dohodou mezi mediátorem a stranami sporu. Podle údajů na internetové stránce profesního sdružení mediátorů činila v roce 2013 cena rodinné mediace 60 EUR za jedno setkání. Náklady na mediaci nesou rovným dílem obě strany sporu.

Poslední aktualizace: 22/05/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.