V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Mediace

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Mediace


*povinný údaj

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

Chcete-li v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která nebyla předtím prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Jste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu, které se týká předmětu mediace, podává se žádost tomuto soudu;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká občanské a obchodní věci (avšak vyjma rodinných věcí), podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným buď k High Court, nebo k soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „občanské“ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Například žádost můžete podat k soudu, který je místně příslušný podle bydliště jedné ze stran, nebo týká-li se mediace pozemků, u soudu, v jehož obvodu se pozemek nachází;

Nejste-li účastníkem probíhajícího soudního řízení v Anglii nebo Walesu a mediace se týká rodinné věci, podává se žádost o učinění obsahu písemné dohody vyplývající z mediace vykonatelným soudu uvedenému níže, u kterého je označeno, že projednává „rodinné “ věci, který by byl příslušný, pokud by bylo zahájeno jiné související řízení (a nikoliv mediace). Vzhledem k tomu, že otázka soudní příslušnosti v rodinných věcech je velmi specifická pro spory/obsah dohody, zúčastněné strany by se měly obrátit s dotazy na obecný soud, v jehož obvodu má jedna ze stran bydliště. Alternativně mohou strany žádat o právní poradenství týkající se příslušného soudu právníka z Anglie a Walesu, který se specializuje na rodinné právo;

V případě, že chcete v Anglii a Walesu vykonat obsah přeshraniční EU dohody vyplývající z mediace, která byla prohlášena vykonatelnou v jiném členském státě EU, podává se žádost takto:

Pokud jde o občanské a obchodní (nikoliv rodinné) věci, podle nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), podává se žádost pouze k High Court of Justice;

Pokud jde o rodinné věci:

i. Podle výše uvedeného nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012; a/nebo

ii. Podle nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti;

Aktualizovaný seznam příslušných soudů je k dispozici na tomto odkazu: Court and Tribunal Finder

Poslední aktualizace: 12/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.