Mediace

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Článek 10 – Informace o příslušných soudech a orgánech

„Soudy“, které mají příslušnost prohlásit případně dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, jsou: smírčí soudce, státní zástupce (soudce při policejním soudu), soud prvního stupně, obchodní soud, soud pro zaměstnanecké věci, odvolací soud, pracovní soud a v případě předběžných řízení předseda soudu.

Jediným „jiným orgánem“, který může případně prohlásit dohodu vyplývající z mediace za vykonatelnou, je notář na základě čl. 19 odst. 1 notářského řádu ze dne 16. března 1803.

Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.