Медиация

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентни да приемат молби съгласно член 6, параграфи 1 и 2 от директивата са следните съдилища или други органи, определени в съответствие с член 6, параграф 3:

    - районните съдилища;
    - трибуналите;
    - апелативните съдилища;
    - Върховният касационен съд.

Последна актуализация: 28/10/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.