Медиация

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

За целите на член 6, параграф 3 от Директивата относно медиацията компетентен е съдът, който има предметна компетентност по въпроса по силата на член 14, алинея 2 от Закон № 29/2013, в който се уреждат основните принципи, приложими към медиацията в Португалия, и се съдържа правната уредба на гражданската и търговската медиация, медиаторите и публичната медиация.

Правилата за предметната компетентност се съдържат в членове 64 и 65 от Гражданския процесуален кодекс. В член 64 се предвижда, че по делата, които не са възложени на друг вид съдилища, са компетентни общите съдилища, а в член 65 се предвижда, че законите за съдебната организация определят кои дела, с оглед на техния предмет, са подсъдни на съдилищата и отделенията със специална компетентност.

Законите за съдебната организация включват Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г., с измененията, и Законодателен указ № 49/2014 от 27 март 2014 г., с измененията.

Последна актуализация: 21/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.