Медиация

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Ако търсите принудително изпълнение в Ирландия на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат на медиация, следва да подадете молба в този смисъл в съответствие със следните процедури:

• Ако все още не сте започнали съдебно производство, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, или до Висшия съд (High Court), или до някое от останалите съдилища (вж. връзката по-долу).

• Ако сте започнали съдебно производство в съд в Северна Ирландия обаче, следва да подадете молба за придаване на изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат на медиация, до съда, пред който се разглежда вашето дело.

Списък на съдилищата може да бъде намерен на страницата на Службата на съдилищата и трибуналите.

Последна актуализация: 25/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.