Медиация

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Що се отнася до прилагането на този член, с настоящото латвийските органи уведомяват, че в Република Латвия молби за придаване на изпълнителна сила на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, се подават до районните (градските) съдилища. Същевременно латвийските органи уведомяват, че на писмени споразумения, постигнати в резултат от медиация, може да бъде придадена изпълнителна сила, доколкото това е предвидено в Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела или в Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела за производствата, образувани преди 10 януари 2015 г.

Последна актуализация: 23/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.