Медиация

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Компетентността за приемане на искания за декларация за изпълняемост зависи от вида на споразумението, постигнато чрез медиация. Изпълняемостта на споразуменията, постигнати чрез медиация, се урежда от общите правила.

Ето защо споразуменията, постигнати чрез медиация, могат да бъдат изпълнени само ако са под формата на съдебни спогодби или спогодби, одобрени от съд (gerichtliche oder gerichtlich gebilligte Vergleiche, член 794, параграф 1, точка 1 от Гражданскопроцесуалния кодекс (Zivilprozessordnung, наричан по-нататък „ZPO“); член 86, параграф 1, точка 2 и член 156, параграф 2 от Закона за производството по семейни и охранителни дела (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, наричан по-нататък „FamFG“); член 86, параграф 1, точка 3 и член 36 от FamFG), въз основа на подлежащи на изпълнение нотариални актове (vollstreckbare notarielle Urkunden, член 794, параграф 1, точка 5, и член 797 от ZPO; член 86, параграф 1, точка 3 от FamFG и член 794, параграф 1, точка 5 от ZPO) или подлежащи на изпълнение документи на Службата за младежта, отнасящи се до издръжка (vollstreckbare Urkunden des Jugendamtes über Unterhalt, член 59, параграф 1, първо изречение, точки 3 и 4 и член 60 от осма книга („Помощ за деца и младежи“) на Социалния кодекс (Sozialgesetzbuch, SGB VIII), въз основа на постигнати между адвокати и обявени за изпълними спогодби (член 794, параграф 1, точка 4b, член 796a и член 796b от ZPO) или въз основа на подлежащи на изпълнение спогодби, постигнати пред признати органи за решаване на спорове (член 794, параграф 1, точка 1 и параграф 797a от ZPO). Компетентни съгласно общите правила са съдилищата или нотариусите, съответно местния съд по седалището на органа за решаване на спорове.

Ако поради липса на съответна форма споразумението, постигнато чрез медиация, не представлява изпълнително основание, неговото съдържание трябва да бъде предявено пред компетентния съгласно общите правила съд, който впоследствие може да разпореди неговото изпълнение.

Последна актуализация: 22/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт