Медиация

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Директива 2008/52/ЕО относно медиацията е транспонирана в естонското право чрез Закона за помирението.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Медиация


*задължително поле

Член 10 - Информация за компетентните съдилища и органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Искането за предоставяне на изпълнителна сила на съдържанието на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация, се подава пред окръжния съд (maakohus), в рамките на чиято териториална компетентност е била извършена медиацията. В определени случаи нотариусите също са компетентни да заверяват споразумения, постигнати в резултат на медиация, с което им придават изпълнителна сила. Можете да намерите данните за контакт на нотариусите чрез функцията „Намиране на нотариус“ на този портал.

Ако страните не могат да постигнат съгласие по въпроси, свързани с децата, те могат да се обърнат към местните органи, които ги насочват към орган за семейна медиация, финансиран от тях, ако прибягването до такава услуга е необходимо. http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Съгласно Закона за помирението процедурата не е безплатна. Заплащането се договаря между медиатора и участващите страни. Според данните, предоставени от уебсайта на сдружението на медиаторите, цената за един сеанс семейна медиация е 70 евро. Разходите за медиация се разделят поравно между страните.

Последна актуализация: 21/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт