Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 21/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Belgien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I den belgiska lagstiftningen fastställs inga specifika formella krav vad gäller avtal om val av tillämplig lag i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

När det gäller kraven för val av tillämplig lag fastställs i artikel 55.2.3 i den belgiska kodexen om internationell privaträtt (Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht) att valet måste göras vid den första inställelsen (Lagen om kodexen för internationell privaträtt av den 16 juli 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge av den 27 juli 2004, som trädde i kraft den 1 oktober 2004).

Senaste uppdatering: 28/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Tyskland

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.1 i lagen om införande av civillagen – EGBGB) ska ett lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010 registreras i en notarieakt. Artikel 127a i civillagen (BGB) gäller i tillämpliga delar.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt tysk lagstiftning (artikel 46d.2 i EGBGB) kan makarna kan välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 fram till avslutandet av förhandlingen i första instans.

Senaste uppdatering: 22/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Estland

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt § 641.2 och 641.3 i familjelagen får makar personligen ingå ett avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnaden i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1259/2010 i form av en bestyrkt notariehandling. Om lagvalet noteras vid inledandet av en rättsprocess om äktenskapsskillnad ersätter detta den bestyrkta notariehandlingen.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt § 641.4 i familjelagen får makar ingå och ändra de aktuella avtalen när som helst fram till dess att en ansökan om äktenskapsskillnad godtas av en notarie eller i en rättsprocess fram till dess att det förberedande förfarandet avslutas eller tidsfristen för att inge skriftliga ansökningar löper ut.

Senaste uppdatering: 20/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Grekland

Efter en förklaring från Grekland angående denna fråga bekräftade Europeiska kommissionen i sitt beslut av den 27 januari 2014 (EUT L 23, 28.1.2014, s. 41) Greklands deltagande i det fördjupade samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad som införs genom förordning (EU) nr 1259/2010 (Rom ΙΙΙ).

Enligt ovannämnda beslut är förordning (EU) nr 1259/2010 tillämplig i Grekland från och med den 29 juli 2015.


Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I grekisk rätt finns inga särskilda nationella bestämmelser om formkrav som ska tillämpas på avtal om val av tillämplig lag enligt artikel 7.2–4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

I grekisk rätt finns inga särskilda nationella bestämmelser om möjligheten att välja tillämplig lag enligt artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Spanien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Spansk rätt föreskriver formkrav utöver de som anges i artikel 7.2–4 i förordning (EU) nr 1259/2010: ett avtal om val av tillämplig lag måste således ha formen av en officiellt upprättad handling (upprättad inför en notarie) eller en ”autentisk handling” (ett dokument vars datering och partsunderskrifter är otvetydiga, även om det inte är fråga om en notariatshandling).

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt spansk rätt är det inte möjligt att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 08/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Frankrike

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Förordningen föreskriver tre formkrav för ett giltigt avtal om val av tillämplig lag: avtalet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av parterna.

Enligt förordningen kan medlemsstaterna föreskriva ytterligare formföreskrifter. Tillämpningen av dessa är beroende av makarnas situation.

I fransk rätt finns ingen regel om vilka formkrav som ställs för att ett avtal om tillämplig lag vid äktenskaps- eller hemskillnad ska vara giltigt. Frankrike har således inte lämnat någon sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 a.

Följaktligen står det makarna fritt att söka professionell rådgivning från en person som de finner lämpad för ändamålet.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Makars avtal om vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskaps- eller hemskillnad kan ingås eller ändras när som helst fram till dess att saken tas upp vid domstol.

Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna emellertid även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen (artikel 5.2 och 5.3).

En sådan möjlighet finns inte uttryckligen föreskriven i fransk rätt, vilket förklarar varför Frankrike inte har lämnat en sådan underrättelse som anges i artikel 17.1 b.

Senaste uppdatering: 14/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Lettland

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Lettlands lagstiftning föreskrivs inte några ytterligare formkrav för avtal om val av tillämplig lag än de som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

I Lettland föreskrivs inte någon möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 25/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Luxemburg

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Luxemburg ställs för närvarande inga ytterligare formkrav.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt luxemburgisk rätt finns ingen möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Ungern

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Överenskommelser om tillämplig lag omfattas inte av några andra formella krav än de krav som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Makars val av tillämplig lag kan göras senast i samband med förberedelserna inför rättegången, inom den tidsfrist som domstolen har fastställt.

Senaste uppdatering: 13/02/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Österrike

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I österrikisk lag fastställs inte några ytterligare formkrav för lagvalsavtal i enlighet med artikel 7.2–7.4 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt österrikisk lag (§ 11.3 i lagen om internationell privaträtt – IPRG) kan makarna välja tillämplig lag i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1259/2010 även under domstolsförhandlingarna, under förutsättning att lagvalet görs uttryckligen och inte bara implicit.

Senaste uppdatering: 07/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Portugal

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Ingen anmärkning.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Ingen anmärkning.

Senaste uppdatering: 14/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad - Rumänien

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Det finns inga ytterligare formkrav för lagvalsavtal än de som anges i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt rumänsk lagstiftning kan makarna även välja tillämplig lag för äktenskapsskillnad efter det att ärendet anhängiggjorts vid domstolen, men bara fram till och med dagen för den första domstolsförhandling som makarna kallats till.

Senaste uppdatering: 17/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.