Skilsmässa och hemskillnad

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

I Lettlands lagstiftning föreskrivs inte några ytterligare formkrav för avtal om val av tillämplig lag än de som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1259/2010

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

I Lettland föreskrivs inte någon möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen.

Senaste uppdatering: 16/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats