Skilsmässa och hemskillnad

Artikel 7.2–4 – Formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag

Enligt § 641.2 och 641.3 i familjelagen får makar personligen ingå ett avtal om tillämplig lag för äktenskapsskillnaden i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1259/2010 i form av en bestyrkt notariehandling. Om lagvalet noteras vid inledandet av en rättsprocess om äktenskapsskillnad ersätter detta den bestyrkta notariehandlingen.

Artikel 5.3 – Möjlighet att välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen

Enligt § 641.4 i familjelagen får makar ingå och ändra de aktuella avtalen när som helst fram till dess att en ansökan om äktenskapsskillnad godtas av en notarie eller i en rättsprocess fram till dess att det förberedande förfarandet avslutas eller tidsfristen för att inge skriftliga ansökningar löper ut.

Senaste uppdatering: 20/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats