Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 21/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Belgija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Belgijska zakonodaja ne določa posebnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Glede pravil o izbiri prava, ki se uporabi, tretji pododstavek člena 55(2) belgijskega zakonika o mednarodnem zasebnem pravu (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) določa, da mora biti dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, sklenjen na prvi obravnavi (zakon o zakoniku o mednarodnem zasebnem pravu z dne 16. julija 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z dne 27. julija 2004, ki je začel veljati 1. oktobra 2004).

Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Nemčija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Po nemški zakonodaji (člen 46(d)(1) EGBGB) je treba dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu z odstavki 2–4 člena 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010 evidentirati v obliki notarskega zapisa. Člen 127(a) Civilnega zakonika se uporabi smiselno.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po nemški zakonodaji (člen 46(d)(2) EGBGB) lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010 vse do konca zadnje obravnave na prvi stopnji.

Zadnja posodobitev: 16/10/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Estonija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V skladu s členom 641(2) in (3) Družinskega zakona lahko zakonca skleneta sporazum o pravu, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in ki ustreza Uredbi Sveta (EU) št. 1259/2010, osebno v notarsko overjeni obliki, lahko pa se zabeleži, da vstop v tak sodni postopek nadomešča notarsko overjeno obliko.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V skladu s členom 641(4) Družinskega zakona lahko zakonca navedeni sporazum skleneta in spremenita kadar koli do trenutka, ko notar ugodi zahtevku za razvezo zakonske zveze, v sodnem postopku pa do zaključka predhodnega postopka ali izteka roka za vložitev zahtevkov v pisnem postopku.

Zadnja posodobitev: 07/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Grčija

Po izjavi Grčije o tem vprašanju je Evropska komisija v svojem sklepu z dne 27. januarja 2014 (UL L 23, 28.1.2014, str. 41) potrdila priključitev Grčije okrepljenemu sodelovanju na področju prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti, vzpostavljenemu z Uredbo (EU) št. 1259/2010 („Rim III“).

V skladu z navedenim sklepom se Uredba (EU) št. 1259/2010 v Grčiji uporablja od 29. julija 2015.


Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V grški zakonodaji ni posebnih nacionalnih določb o formalnih zahtevah, ki veljajo za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V grški zakonodaji ni posebnih nacionalnih določb o možnosti izbire prava, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Zadnja posodobitev: 17/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Španija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Španska zakonodaja določa dodatne formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe (EU) št. 1259/2010: dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, je treba skleniti v obliki javne listine (pred notarjem) ali v obliki documento auténtico (dokument z nedvoumnim datumom in podpisom strank, tudi če ni v obliki notarske listine).

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po španski zakonodaji zakonca prava, ki naj ga uporabi sodišče, ne moreta izbrati med postopkom.

Zadnja posodobitev: 12/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Francija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Uredba nalaga tri formalne pogoje za veljavnost dogovora o izbiri prava: dogovor mora biti v pisni obliki, z datumom in podpisom obeh strank.

Poleg tega Uredba državam članicam omogoča, da določijo dodatna formalna pravila in določa, kako je treba ta pravila izvajati glede na položaj zakoncev.

V francoskem pravu ni nobene določbe, ki bi urejala formalne pogoje, zahtevane za veljavnost dogovora o izbiri prava na področju razveze ali prenehanja življenjske skupnosti. Francija zato ni poslala obvestila iz člena 17(1)(a).

Zato se lahko zakonca, če to želita, za nasvet obrneta na strokovnjaka, za katerega menita, da jima bo najbolje svetoval.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Dogovor, s katerim zakonca izbereta pravo, ki se uporabi za njuno razvezo ali prenehanje življenjske skupnosti, se sme skleniti in spremeniti kadar koli, najpozneje pa ob začetku postopka pred sodiščem.

Zakonca lahko pravo, ki naj ga uporabi sodišče, izbereta tudi med postopkom, če to dopušča pravo sodišča, pred katerim poteka postopek (člen 5(2) in (3)).

V francoskem pravu ta možnost ni izrecno določena. Iz tega razloga Francija ni poslala obvestila iz člena 17(1)(b).

Zadnja posodobitev: 02/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Latvija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Latvijsko pravo ne določa dodatnih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Latvijsko pravo ne določa možnosti izbire prava, ki se uporabi, pred sodiščem med postopkom.

Zadnja posodobitev: 06/02/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Luksemburg

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

V Luksemburgu trenutno niso določeni nobeni dodatni formalni pogoji.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

V Luksemburgu prava, ki naj ga uporabi sodišče, ni mogoče izbrati med postopkom.

Zadnja posodobitev: 23/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Madžarska

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Za sporazume o izbiri prava, ki se uporablja, se ne uporabljajo nobene dodatne formalne zahteve razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Zakonca lahko pravo, ki se uporablja, izbereta najpozneje na pripravljalnem naroku v roku, ki ga določi sodišče.

Zadnja posodobitev: 04/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Avstrija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Avstrijska zakonodaja ne določa dodatnih formalnih zahtev za dogovor o izbiri prava, ki se uporabi, v skladu z odstavki 2–4 člena 7 Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po avstrijski zakonodaji (§ 11(3) IPRG) lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi, v skladu s členom 5(3) Uredbe (EU) št. 1259/2010 tudi med postopkom pred sodiščem, če to izbiro izrecno izrazita.

Zadnja posodobitev: 07/08/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Portugalska

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Ni ničesar za sporočiti.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Ni ničesar za sporočiti.

Zadnja posodobitev: 08/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Romunija

Člen 7(2) do (4) – Formalne zahteve za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi

Glede dogovora o izbiri prava, ki se uporabi, ni dodatnih formalnih zahtev, razen tistih iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1259/2010.

Člen 5(3) – Možnost izbire prava, ki se uporabi, med postopkom

Po romunski zakonodaji lahko zakonca izbereta pravo, ki se uporabi za ločitveni postopek, tudi po predložitvi zadeve sodišču, vendar ne pozneje od dneva prve sodne obravnave, na katero sta bila uradno pozvana.

Zadnja posodobitev: 16/10/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Pravo, ki se uporablja za razvezo in prenehanje življenjske skupnosti - Slovenija

Na podlagi 17. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1259/2010 z dne 20. decembra 2010 Republika Slovenija v svojem pravu nima določenih formalnih zahtev za dogovore o izbiri prava, ki se uporabi v skladu s členom 7(2) do (4) Uredbe.

Prav tako naše pravo ne predvideva možnosti izbire prava, ki naj ga uporabi sodišče, med postopkom, v skladu s členom 5(3) Uredbe.


Zadnja posodobitev: 13/09/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.