Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Belgicko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Belgické právne predpisy nestanovujú žiadne osobitné formálne požiadavky pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa voľby rozhodného práva, článok 55 § 2 bod 3 belgického zákonníka o medzinárodnom práve súkromnom (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) stanovuje, že voľba musí byť vyjadrená pri prvom dostavení sa na súd (zákon o kódexe medzinárodného práva súkromného zo 16. júla 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge z 27. júla 2004, ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2004).

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Nemecko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 1 EGBGB) musí byť dohoda o voľbe rozhodného práva na základe článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zaznamenaná notárskym zápisom. Článok 127 písm. a) občianskeho zákonníka sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa nemeckého právneho poriadku (článok 46 písm. e) bod 2 EGBGB) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo až do skončenia pojednávania v prvostupňovom konaní.

Posledná aktualizácia: 26/01/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Estónsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Podľa § 641 ods. 2 a 3 zákona o rodinnom práve sa v súvislosti s rozvodom môžu manželia dohodnúť na rozhodnom práve podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 osobne, a to notársky overeným úkonom, alebo je možné ako náhradu za notársky overený úkon zaznamenať začatie takéhoto súdneho konania.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa § 641 ods. 4 zákona o rodinnom práve môžu manželia uzatvárať a upravovať uvedené dohody kedykoľvek až do prijatia návrhu na rozvod manželstva notárom, alebo v rámci súdneho konania, a to až do ukončenia predbežného konania alebo uplynutia lehoty na podanie návrhu v rámci písomného postupu konania.

Posledná aktualizácia: 20/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Grécko

V súvislosti s príslušným oznámením Helénskej republiky Európska komisia svojím rozhodnutím z 27. januára 2014 (Ú. v EÚ L 23, 28.1.2014, s. 41) potvrdila účasť Grécka na posilnenej spolupráci v oblasti rozhodného práva uplatňovaného na rozvod a rozluku, ktorá bola ustanovená nariadením (EÚ) č. 1259/2010 („Rím III“).

V súlade s uvedeným rozhodnutím sa nariadenie (EÚ) č. 1259/2010 v Grécku uplatňuje od 29. júla 2015.


Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s formálnymi náležitosťami, ktoré sa uplatňujú na dohody vo veci voľby rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

V gréckom právnom poriadku sa nevyskytujú žiadne osobitné vnútroštátne ustanovenia v súvislosti s možnosťou určenia rozhodného práva v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Posledná aktualizácia: 01/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Španielsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Španielske právne predpisy stanovujú pre dohody o voľbe rozhodného práva v súlade s článkom 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 tieto dodatočné formálne náležitosti: dohoda o voľbe rozhodného práva musí byť uzavretá buď formou verejnej listiny (pred notárom), alebo úradného dokumentu („documento auténtico“, v ktorom nemožno spochybniť dátum a podpisy zmluvných strán, aj keď nie je vo forme notárskej listiny).

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa španielskych právnych predpisov manželia nemôžu určiť rozhodné právo pred súdom v priebehu konania.

Posledná aktualizácia: 08/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Francúzsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

V nariadení sa stanovujú tri podmienky formálnej platnosti dohody o určení rozhodného práva: dohoda musí byť písomná, musí v nej byť uvedený dátum a musia ju podpísať obe strany.

Nariadenie navyše oprávňuje členské štáty stanoviť dodatočné formálne požiadavky a spresňuje spôsob, akým sa takéto pravidlá majú uplatňovať v závislosti od situácie manželov.

Francúzsky právny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie o podmienkach platnosti dohody o určení rozhodného práva pre rozvod a rozluku. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. a).

Manželia sa môžu obrátiť na odborníka, ktorý im podľa ich názoru najlepšie pomôže túto vec objasniť.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Dohodu o určení rozhodného práva možno uzavrieť a zmeniť kedykoľvek, najneskôr však v čase začatia konania.

Ak to právny poriadok štátu konajúceho súdu umožňuje, manželia môžu tiež určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania (článok 5 ods. 2 a 3).

Vo francúzskom právnom poriadku nie je táto možnosť vyslovene stanovená. Francúzsko preto neoznámilo informácie podľa článku 17 ods. 1 písm. b).

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Lotyšsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Lotyšský právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Lotyšský právny poriadok neposkytuje možnosť určiť rozhodné právo na súde v prebiehajúcich konaniach.

Posledná aktualizácia: 16/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Litva

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Litovské vnútroštátne právo nestanovuje dodatočné formálne požiadavky na dohody o rozhodnom práve pre rozvod a rozluku.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Litovské vnútroštátne právo neumožňuje dohodu o rozhodnom práve pre rozvod a rozluku na súde v priebehu konania.

Posledná aktualizácia: 13/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Luxembursko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Luxemburský právny poriadok v súčasnosti neobsahuje žiadne ustanovenia o dodatočných formálnych požiadavkách.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Luxemburský právny poriadok nestanovuje možnosť určiť rozhodné právo na súde v priebehu konania.

Posledná aktualizácia: 24/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Maďarsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Na dohodu o voľbe rozhodného práva sa nevzťahujú žiadne ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Najneskôr kedy si manželia môžu zvoliť rozhodné právo, je v prípravnej fáze súdneho procesu, a to v lehote stanovenej súdom.

Posledná aktualizácia: 04/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Rakúsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Rakúsky právny poriadok nestanovuje žiadne dodatočné formálne náležitosti, pokiaľ ide o dohodu o voľbe rozhodného práva podľa článku 7 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rakúskeho právneho poriadku (§ 11(3) IPRG) si manželia môžu na základe článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 zvoliť rozhodné právo aj na súde v priebehu konania za predpokladu, že voľba práva sa vyjadrí výslovne a nie len implicitným správaním.

Posledná aktualizácia: 25/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Portugalsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Žiadne informácie na oznámenie.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Žiadne informácie na oznámenie.

Posledná aktualizácia: 25/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Rozhodné právo pre rozvod a rozluku - Rumunsko

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Na dohody o voľbe práva sa nevzťahujú žiadne iné formálne požiadavky ako požiadavky stanovené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Podľa rumunského práva môžu manželia určiť rozhodné právo pre rozvod aj po tom, ako súd začal konať vo veci, najneskôr však ku dňu prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Nižšie sú uvedené príslušné znenia Občianskeho zákonníka.

Článok 2598

Dátum uzavretia dohody o voľbe rozhodného práva

1. Dohodu o voľbe rozhodného práva pre rozvod možno uzavrieť alebo zmeniť najneskôr do dátumu, kedy príslušný orgán začne konať vo veci rozvodu.

2. Súd však môže vziať na vedomie dohodu manželov najneskôr v deň prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Článok 2599

Forma dohody o voľbe rozhodného práva

Dohoda o voľbe rozhodného práva pre rozvod musí byť uzavretá písomne, podpísaná manželmi a musí byť na nej uvedený dátum.

Posledná aktualizácia: 12/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.