Rozvod a súdna rozluka

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Okrem náležitostí uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 neexistujú žiadne ďalšie formálne náležitosti uplatniteľné na dohodu o voľbe rozhodného práva.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Podľa rumunského právneho poriadku si môžu manželia určiť rozhodné právo pre rozvod aj po tom, ako súd začne v tejto veci konať, najneskôr však ku dňu prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Posledná aktualizácia: 17/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom