Rozwód i separacja sądowa

Art. 7 ust. 2 – 4 – Formalne wymogi mające zastosowanie do umów w sprawie wyboru prawa właściwego

Zgodnie z prawem niemieckim (art. 46d ust. 1 niemieckiej ustawy wprowadzającej kodeks cywilny – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) porozumienie co do wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 7 ust. 2–4 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010 powinno być poświadczone przez notariusza. Artykuł 127a Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) stosuje się odpowiednio.

Art. 5 ust. 3 – Możliwość dokonania wyboru prawa właściwego w toku postępowania

Zgodnie z prawem niemieckim (art. 46d ust. 2 niemieckiej ustawy wprowadzającej Kodeks cywilny) małżonkowie mogą dokonać wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1259/2010 do zakończenia rozprawy w pierwszej instancji.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony