Laulības šķiršana un laulāto atšķiršana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

7. panta 2. līdz 4. punkts – Prasības par formu, kas attiecas uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Rumānijas tiesību aktos nav paredzētas papildu prasības par formu attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, izņemot tās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1259/2010 7. panta 1. punktā.

5. panta 3. punkts — Iespēja norādīt piemērojamos tiesību aktus tiesvedības laikā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem laulātie var norādīt laulības šķiršanai piemērojamos tiesību aktus arī pēc tam, kad ir celta prasība tiesā, bet ne vēlāk kā dienā, kad notiek pirmā tiesas sēde, uz kuru likumīgi ir uzaicināti laulātie.

Lapa atjaunināta: 16/10/2015

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu