Skyrybos ir gyvenimas skyrium

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Ispanijos teisės aktuose nustatyti papildomi formalūs susitarimų dėl taikytinos teisės reikalavimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1259/2010 7 straipsnio 2–4 dalis, t. y. taikytinos teisės pasirinkimas turi būti įformintas arba autentišku notarinės formos dokumentu (dalyvaujant notarui), arba „documento auténtico“ (autentišku dokumentu – dokumentu, kuriame data ir šalių parašai nekelia abejonių, net jei jis nėra notarinės formos).

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Ispanijos teisę sutuoktiniai negali nustatyti taikytinos teisės bylos nagrinėjimo teisme metu.

Paskutinis naujinimas: 08/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.