Skyrybos ir gyvenimas skyrium

7 straipsnio 2–4 dalys. Formalūs reikalavimai, taikomi susitarimams dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Pagal Šeimos teisės įstatymo 641 straipsnio 2 ir 3 dalis sutuoktiniai gali sudaryti susitarimą dėl santuokos nutraukimui taikytinos teisės pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1259/2010 asmeniškai, notaro patvirtintu dokumentu, arba vietoj notaro patvirtinto dokumento gali būti įregistruotas toks teismo procesas.

5 straipsnio 3 dalis. Galimybė nustatyti taikytiną teisę bylos nagrinėjimo metu

Pagal Šeimos teisės įstatymo 641 straipsnio 4 dalį sutuoktiniai gali sudaryti ir iš dalies pakeisti susitarimus, nurodomus bet kuriuo metu tol, kol notaras priima prašymą nutraukti santuoką arba toks prašymas priimamas vykstant teismo procesui iki parengiamųjų procedūrų pabaigos arba iki prašymų pateikimo pagal rašytinę procedūrą termino pabaigos.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.