Rozvod a súdna rozluka

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Článok 7 ods. 2 až 4 – formálne náležitosti pre dohody o voľbe rozhodného práva

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Okrem náležitostí uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1259/2010 neexistujú žiadne ďalšie formálne náležitosti uplatniteľné na dohodu o voľbe rozhodného práva.

Článok 5 ods. 3 – možnosť určiť rozhodné právo v priebehu konania

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Podľa rumunského právneho poriadku si môžu manželia určiť rozhodné právo pre rozvod aj po tom, ako súd začne v tejto veci konať, najneskôr však ku dňu prvého súdneho pojednávania, na ktoré boli manželia zákonne predvolaní.

Posledná aktualizácia: 16/10/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici