Развод и законна раздяла

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Съгласно германското право (член 46(d)(1) от EGBGB) и във връзка с член 7, параграфи 2—4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 споразуменията за избор на приложимо право трябва да бъдат изготвени в нотариално заверена форма. Член 127(а) от Гражданския кодекс се прилага mutatis mutandis.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Според германското право (член 46(d)(2) от EGBGB) съпрузите могат да изберат приложимото право в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд.

Последна актуализация: 22/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.