Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 09/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Belgia

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Belgian lainsäädännössä ei ole erityisiä muotovaatimuksia, joita olisi sovellettava lainvalintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan nojalla.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun Belgian lain 55 §:n 2 momentin 3 alamomentissa säädetään, että sovellettavan lain valinta on tehtävä ensimmäisessä käsittelyssä (Code de droit international privé / Wetboek van internationaal privaatrecht; laki on julkaistu 27. heinäkuuta 2004, ja se tuli voimaan 1. lokakuuta 2004).

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Saksa

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Saksan lainsäädännön (siviililakikirjan voimaanpanolaki eli Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB, 46e §:n 1 momentti) mukaan asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukainen lain valinta on vahvistettava notaarin asiakirjalla. Siviililakikirjan 127a §:ää sovelletaan soveltuvin osin.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Saksan lainsäädännön (EGBGB, 46e §:n 2 momentti) mukaan puolisot voivat valita lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti ensimmäisessä oikeusasteessa pidettävään ensimmäiseen suulliseen käsittelyyn mennessä.

Päivitetty viimeksi: 26/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Viro

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerhelain 641 §:n 2 ja 3 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/2010 mukaisen, avioliiton purkamiseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen henkilökohtaisesti notaarin vahvistamalla asiakirjalla, tai sopimuksen tekeminen kirjataan avioliiton purkamista koskevassa oikeudenkäynnissä pöytäkirjaan, mikä korvaa notaarin vahvistaman asiakirjan.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Linkki avautuu uuteen ikkunaanPerhelain 641 §:n 4 momentin mukaan aviopuolisot voivat tehdä sopimuksen ja muuttaa sitä milloin tahansa aina siihen asti kun notaari on vastaanottanut avioerohakemuksen tai oikeudenkäynnissä kunnes esikäsittely on päättynyt tai kirjallisessa menettelyssä hakemuksen jättämisen määräajan päättymiseen saakka.

Päivitetty viimeksi: 20/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Kreikka

Kreikan annettua asiasta selityksen Euroopan komissio antoi 27. tammikuuta 2014 (EUVL L 23, s. 41) päätöksen Kreikan osallistumisen vahvistamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla toteutettavaan tiiviimpään yhteistyöhön, joka perustettiin asetuksella (EU) N:o 1259/2010 (nk. Rooma III -asetus).

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti asetusta (EU) N:o 1259/2010 sovelletaan Kreikkaan 29. heinäkuuta 2015 alkaen.


7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesti sovellettavia muotovaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Kreikalla ei ole omia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta valita sovellettava laki asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Espanja

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Espanjan lainsäädännössä säädetään asetuksen N:o (EU) 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisesta muodollisesta lisävaatimuksesta, jota sovelletaan lainvalintaa koskeviin sopimuksiin. Sen mukaan lainvalintasopimus on tehtävä joko julkisen notaarin oikeaksi vahvistamalla virallisella asiakirjalla (documento público con fuerza ejecutiva) tai ns. aidolla asiakirjalla (documento auténtico), jonka päiväys ja osapuolten allekirjoitukset ovat kiistattomat, vaikka se ei muodoltaan olekaan notaarin vahvistama asiakirja.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Espanjan lainsäädännön mukaan puolisot eivät voi menettelyn aikana valita lakia, jota tuomioistuimessa sovelletaan.

Päivitetty viimeksi: 08/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Ranska

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Asetuksessa asetetaan lainvalintasopimusten pätevyydelle kolme muotovaatimusta: sopimus on laadittava kirjallisesti ja päivättävä, ja kummankin puolison on allekirjoitettava se.

Lisäksi jäsenvaltioille varataan mahdollisuus säätää muista muotovaatimuksista ja täsmennetään sitä, miten niitä on sovellettava puolisoiden tilanteen mukaan.

Ranskan lainsäädännössä ei aseteta minkäänlaisia muotovaatimuksia avio- tai asumuserotilanteessa sovellettavan lainvalintasopimuksen pätevyydelle. Näin ollen Ranska ei ole antanut 17 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Puolisot voivat halutessaan kääntyä lisätietojen saamista varten oikeusalan ammattilaisen puoleen.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Puolisot voivat tehdä avio- tai asumuseroonsa sovellettavan lain valintaa koskevan sopimuksen tai muuttaa sitä milloin tahansa, mutta viimeistään silloin, kun asia pannaan vireille tuomioistuimessa.

Jos tuomioistuinvaltion laissa niin säädetään, puolisot voivat myös menettelyn aikana valita lain, jota tuomioistuimessa sovelletaan (5 artiklan 2 ja 3 kohta).

Ranskan lainsäädännössä ei erikseen säädetä tällaisesta mahdollisuudesta. Sen vuoksi Ranska ei ole antanut 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Päivitetty viimeksi: 14/01/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Latvia

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Latvian laissa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Latvian laissa ei säädetä mahdollisuudesta valita tuomioistuimessa sovellettava laki menettelyn aikana.

Päivitetty viimeksi: 25/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Luxemburg

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Luxemburgin lainsäädännössä ei aseteta muita muotovaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Luxemburgin lainsäädännön mukaan lainvalintasopimusta ei ole mahdollista tehdä sen jälkeen kun menettely on jo pantu vireille.

Päivitetty viimeksi: 24/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Unkari

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Unkarissa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Puolisoiden on valittava sovellettava laki viimeistään oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa, tuomioistuimen asettamassa määräajassa.

Päivitetty viimeksi: 04/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Itävalta

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Itävallan laissa ei ole asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 2–4 kohdan mukaisia lainvalintasopimusta koskevia muodollisia lisävaatimuksia.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Itävallan lain (IPRG 11 §:n 3 momentti) mukaisesti puolisot voivat valita sovellettavan lain asetuksen (EU) N:o 1259/2010 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti myös tuomioistuimessa menettelyn aikana sillä edellytyksellä, että lainvalinta ilmaistaan nimenomaisesti eikä pelkästään implisiittisesti.

Päivitetty viimeksi: 07/08/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Portugali

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Ei ilmoitettavia tietoja.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Ei ilmoitettavia tietoja.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Avio- ja asumuseroon sovellettava laki - Romania

7 artiklan 2–4 kohta - Sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen muotovaatimukset

Romaniassa ei ole muita muotovaatimuksia kuin sovellettavan lain valintaa koskeviin sopimuksiin asetuksen (EU) N:o 1259/2010 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat muotovaatimukset.

5 artiklan 3 kohta -Mahdollisuus valita sovellettava laki menettelyn aikana

Romanian lain mukaan puolisot voivat valita avioeroon sovellettavan lain myös sen jälkeen kun asia on saatettu käsiteltäväksi tuomioistuimeen, mutta viimeistään sinä päivänä, jolloin pidetään ensimmäinen tuomioistuinkäsittely, johon puolisot on virallisesti kutsuttu.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.