Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Hispaania õiguses on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetega 2 kuni 4 kehtestatud kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele täiendavad vorminõuded, täpsemalt: kohaldatav õigus tuleb valida ametliku dokumendiga (notari juuresolekul) või nn autentse dokumendiga (dokumendiga, mille puhul ei saa kuupäevas ja poolte allkirjades kahelda ka siis, kui tegemist ei ole notariaalse aktiga).

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Hispaania õiguse kohaselt ei või abikaasad määrata kohaldatavat õigust kohtumenetluse käigus.

Viimati uuendatud: 08/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta