Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Belgia õigusaktides ei ole konkreetseid ametlikke nõudeid määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigete 2−4 kohaste kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepete suhtes.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Seoses kohaldatava õiguse määramisega nähakse Belgia rahvusvahelise eraõiguse seadustiku (Wetboek van internationaal privaatrecht / Code de droit international privé) artikli 55 paragrahvis 2 ette, et valik tuleb teha esimesel kohtusse ilmumise päeval (16. juuli 2004. aasta rahvusvahelise eraõiguse seadustik, Belgisch Staatsblad / Moniteur belge, 27.7.2004; seadustik jõustus 1. oktoobril 2004).

Viimati uuendatud: 28/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta