Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Austria õigusega ei nähta määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetele 2−4 kohase kohaldatava õiguse valiku kokkuleppe suhtes ette täiendavaid ametlikke nõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Austria õiguse kohaselt (rahvusvahelise eraõiguse seaduse (IPRG) paragrahvi 11 lõige 3) võivad abikaasad vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3 valida kohaldatava õiguse ka kohtus menetluse käigus, kui õiguse valik on tehtud selgesõnaliselt ega pole ainuüksi käitumise järgi kaudselt tuletatav.

Viimati uuendatud: 07/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta