Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Σε συνέχεια σχετικής δήλωσης της χώρας μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την από 27.1.2014 (L 23/41) Απόφασή της, επιβεβαίωσε την συμμετοχή της Ελλάδας σε ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και στο δικαστικό χωρισμό, που θεσπίζεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 («Ρώμη ΙΙΙ»).

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 αρχίζει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 29.7.2015.


Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Δεν υπάρχουν στην ελληνική έννομη τάξη ειδικές εθνικές διατάξεις σχετικά με τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τις συμφωνίες με αντικείμενο την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Δεν υπάρχουν στην ελληνική έννομη τάξη ειδικές εθνικές διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο