Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Η βελγική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικές τυπικές προϋποθέσεις για το κύρος των συμφωνιών επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον ορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, το άρθρο 55 παράγραφος 2 τρίτη περίοδος του βελγικού Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) ορίζει ότι η επιλογή πρέπει να δηλώνεται κατά την πρώτη παράσταση [νόμος περί του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht/Loi portant le Code de droit international privé) της 16ης Ιουλίου 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge της 27ης Ιουλίου 2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2004].

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο