Divorce and legal separation

National information concerning Regulation No. 1259/2010

General information

The European Union has set itself the objective of developing an area of freedom, security and justice, by adopting measures relating to judicial cooperation in civil matters having cross-border implications. At the same time, increasing the mobility of citizens within the internal market calls for more flexibility and greater legal certainty.

Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation (called Rome III Regulation) provides citizens with appropriate outcomes in terms of legal certainty, predictability and flexibility, protects weaker partners during divorce disputes and prevents 'forum shopping'. This also helps avoiding complicated, lengthy and painful proceedings.

More specifically, Regulation (EU) No 1259/2010 allows international couples to agree in advance which law would apply to their divorce or legal separation as long as the agreed law is the law of the Member State with which they have a closer connection. In case the couple cannot agree, the judges can use a common formula for deciding which country's law applies.

This Regulation does not, on the other hand, apply to the following matters: the legal capacity of natural persons; the existence, validity and recognition of a marriage; the annulment of a marriage; the name of the spouses; the property consequences of the marriage; parental responsibility; maintenance obligation and trusts and successions. It also does not affect the application of Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

It is an instrument implementing enhanced cooperation between the participating Member States. The enhanced cooperation allows a group of at least nine Member States to implement measures in one of the areas covered by the Treaties within the framework of the Union’s non-exclusive competences. According to Article 331 TFEU, the non-participating Member States keep the right to join the established enhanced cooperation in progress.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation.

Enhanced Cooperation

On 12 July 2010, the Council adopted Decision 2010/405/EU authorizing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation between Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovenia.

As a consequence, the mentioned 14 participating Member States adopted Council Regulation (EU) No 1259/2010, which became applicable on 21 June 2012.

On 21 November 2012, the Commission adopted Decision 2012/714/EU confirming the participation of Lithuania in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Lithuania from 22 May 2014.

On 27 January 2014, the Commission adopted Decision 2014/39/EU confirming the participation of Greece in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Greece from 29 July 2015.

On 10 August 2016, the Commission adopted Decision (EU) No 2016/1366 confirming the participation of Estonia in enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. That Decision foresees that Regulation (EU) No 1259/2010 shall apply to Estonia from 11 February 2018.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 21/10/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Belgien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Den belgiske lovgivning indeholder ikke særlige formkrav for lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

For så vidt angår lovvalgsreglerne bestemmes det i artikel 55, stk. 2, tredje afsnit, i den belgiske lov om international privatret, at dette valg skal foretages på det første retsmøde (jf. lov om international privatret af 16.7.2004 som bekendtgjort i Moniteur belge den 27. Juli 2004 med ikrafttræden 1.10.2004).

Sidste opdatering: 28/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Tyskland

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk. 1, EGBGB) skal en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010 registreres i et notarialdokument. Artikel 127a i civillovbogen anvendes tilsvarende.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ifølge tysk lovgivning (artikel 46d, stk.2, EGBGB) kan ægtefæller vælge, hvilken lovgivning der skal gælde i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010, frem til afslutningen af retsmødet i første instans.

Sidste opdatering: 16/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Estland

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I henhold til artikel 641, stk. 2 og 3, i familieloven kan ægtefæller i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1259/2010 personligt indgå en aftale om lovvalg i forbindelse med skilsmisse i form af et notarielt bekræftet skriftligt samtykke. I tilfælde af skilsmisse, der afgøres ved retssag, noteres lovvalget som erstatning for det notarielt bekræftede samtykke.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I henhold til artikel 641, stk. 4, i familieloven kan ægtefæller indgå en aftale, som de til enhver tid kan ændre, indtil skilsmissebegæringen er accepteret af en notar, eller indtil afslutningen af den indledende procedure, hvis der er tale om en retssag, eller udløbet af fristen for indgivelse af begæringen, hvis der er tale om en skriftlig procedure.

Sidste opdatering: 07/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Grækenland

Efter en udtalelse fra Grækenland på dette område bekræftede Kommissionen i sin afgørelse af 27.1.2014 (EUT L 23, s. 41), at Grækenland deltager i det forstærkede samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, således som dette samarbejde kommer til udtryk i forordning (EU) nr. 1259/2010 ("Rom ΙΙΙ- forordningen").

Ifølge ovennævnte afgørelse anvendes forordning (EU) nr. 1259/2010 i Grækenland med virkning fra den 29. juli 2015.


Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende formkrav til lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 4 i forordning nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende muligheden for at udpege den anvendelige lovgivning i medfør af artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Sidste opdatering: 17/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Spanien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I spansk lovgivning er der fastsat yderligere formkrav til lovalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010, idet en aftale herom skal indgås i form af et offentligt dokument, der skal legaliseres af en notar, eller i form af et autentisk dokument (documento auténtico) (dvs. et dokument, hvis dato og underskrift utvivlsomt er ægte, selv om der ikke er tale om et dokument indgået for en notar).

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Efter spansk lovgivning kan ægtefællerne ikke angive, hvilken lovgivning, der skal lægges til grund for sagen, mens sagen verserer.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Frankrig

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

En aftale, som ægtefællerne har indgået om, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse i tilfælde af en skilsmisse eller separation, kan indgås og ændres på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for retten.

Hvis lovgivningen i domstolslandet giver mulighed for det, kan ægtefællerne imidlertid også aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen, jf. artikel 5, stk. 2 og 3.

I fransk ret er der ikke udtrykkeligt fastsat en sådan ret, hvilket er forklaringen på, at Frankrig ikke har afgivet den i artikel 17, stk. 1, litra b), omhandlede erklæring.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

En aftale, som ægtefællerne har indgået om, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse i tilfælde af en skilsmisse eller separation, kan indgås og ændres på et hvilket som helst tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for retten.

Hvis lovgivningen i domstolslandet giver mulighed for det, kan ægtefællerne imidlertid også aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen, jf. artikel 5, stk. 2 og 3.

I fransk ret er der ikke udtrykkeligt fastsat en sådan ret, hvilket er forklaringen på, at Frankrig ikke har afgivet den i artikel 17, stk. 1, litra b), omhandlede erklæring.

Sidste opdatering: 02/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Letland

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I lettisk lovgivning er der ikke fastsat andre formkrav til lovvalgsaftaler end dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Efter lettisk ret er der ikke mulighed for, at ægtefællerne kan aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen.

Sidste opdatering: 06/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Luxembourg

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I luxembourgsk ret er der på nuværende tidspunkt ikke fastsat yderligere formkrav.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I Luxembourg er der ikke mulighed for at foretage et lovvalg i retten under behandling af sagen.

Sidste opdatering: 23/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Ungarn

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Der er ingen supplerende formkrav til aftaler om lovvalg ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ægtefællerne har inden for den af retten fastsatte frist forud for sagsanlægget mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse.

Sidste opdatering: 04/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Østrig

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Den østrigske lovgivning indeholder ingen yderligere formelle krav til en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ifølge østrigsk lovgivning (§ 11, stk. 3, IPRG) kan ægtefællerne vælge, hvilken lovgivning der skal anvendes i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010, også over for domstolen under sagens behandling, forudsat at lovvalget foretages udtrykkeligt og ikke blot ved implicit adfærd.

Sidste opdatering: 07/08/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Portugal

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Ingen nye oplysninger.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ingen nye oplysninger.

Sidste opdatering: 08/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation - Rumænien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Der er ingen yderligere formelle krav til lovvalgsaftaler end dem, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ifølge rumænsk lovgivning kan ægtefællerne også vælge, hvilken lovgivning der skal gælde for skilsmissen, efter at sagen er anlagt, men kun frem til datoen for det første retsmøde, som ægtefællerne er blevet indkaldt til.

Sidste opdatering: 16/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.