Skilsmisse og separation

Efter en udtalelse fra Grækenland på dette område bekræftede Kommissionen i sin afgørelse af 27.1.2014 (EUT L 23, s. 41), at Grækenland deltager i det forstærkede samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, således som dette samarbejde kommer til udtryk i forordning (EU) nr. 1259/2010 ("Rom ΙΙΙ- forordningen").

Ifølge ovennævnte afgørelse anvendes forordning (EU) nr. 1259/2010 i Grækenland med virkning fra den 29. juli 2015.


Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende formkrav til lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 4 i forordning nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende muligheden for at udpege den anvendelige lovgivning i medfør af artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website