Skilsmisse og separation

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Den belgiske lovgivning indeholder ikke særlige formkrav for lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

For så vidt angår lovvalgsreglerne bestemmes det i artikel 55, stk. 2, tredje afsnit, i den belgiske lov om international privatret, at dette valg skal foretages på det første retsmøde (jf. lov om international privatret af 16.7.2004 som bekendtgjort i Moniteur belge den 27. Juli 2004 med ikrafttræden 1.10.2004).

Sidste opdatering: 28/07/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.