Развод и законна раздяла

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Испанското законодателство предвижда допълнителни изисквания за форма за споразуменията за избор на приложимо право, съгласно посоченото в член 7, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010, а именно: изборът на приложимо право трябва да бъде направен под формата на автентичен документ с изпълнителна сила (т.е. пред нотариус) или на „documento auténtico“ — документ със заверка на подписите и датата (т.е. документ, чиито дата и подписи на страните са неоспорими, дори той да не е под формата на нотариален акт).

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно испанското законодателство съпрузите не могат да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство.

Последна актуализация: 08/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.