Развод и законна раздяла

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съгласно германското право (член 46(d)(1) от EGBGB) и във връзка с член 7, параграфи 2—4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 споразуменията за избор на приложимо право трябва да бъдат изготвени в нотариално заверена форма. Член 127(а) от Гражданския кодекс се прилага mutatis mutandis.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Според германското право (член 46(d)(2) от EGBGB) съпрузите могат да изберат приложимото право в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 до приключване на съдебното производство пред първоинстанционния съд.

Последна актуализация: 22/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт