Развод и законна раздяла

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Регламентът предвижда три изисквания за форма, за да е действително споразумението за избор на приложимото право: то трябва да е в писмена форма, датирано и подписано от страните.

Наред с това обаче, той запазва възможността държавите да предвиждат допълнителни изисквания за форма и посочва по какъв начин се налагат тези изисквания в зависимост от положението на съпрузите.

Във френското право няма разпоредби относно изискванията за форма, които трябва да са спазени, за да е действително споразумението за избор на право при развод или законна раздяла. Поради това Франция не е направила декларация по член 17, параграф 1, буква а).

Следователно съпрузите са свободни да се обърнат, ако желаят, към специалиста, който смятат, че ще може да им даде най-полезна информация.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Споразумението, с което съпрузите определят правото, приложимо за развода или законната им раздяла, може да бъде сключено или изменено във всеки един момент, но най-късно в момента на сезиране на съда.

Ако обаче правото на сезирания съд предвижда това, приложимото право може да бъде определено от съпрузите и пред съда в хода на съдебното производство (член 5, параграфи 2 и 3).

Във френското право тази възможност не е изрично уредена. Поради това Франция не е направила декларацията по член 17, параграф 1, буква б).

Последна актуализация: 14/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт