Underhållsskyldighet

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Spanien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Förstainstansrätterna och de specialdomstolar som handlägger frågor om könsrelaterat våld (artikel 87 i lagen om domstolar, Ley Orgánica de Poder Judicial)

Deras beslut kan överklagas till provinsdomstolen (audiencia provincial).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Särskilt överklagande på grund av ett procedurfel, som ges in till högsta domstolen i respektive autonom region och kassationsöverklagande, som ges in till högsta domstolen regleras i kapitel IV Recurso extraordinario por infracción procesal och kapitel V Recurso de casación i avsnitt IV i lag nr 1/2000 om civilrättsliga förfaranden (Enjuiciamiento Civil).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövning sker vid samma domstol som har meddelat domen, dvs. domstolar i första instans (Juzgado de Primera Instancia). Det omprövningsförfarande som avses i artikel 19 i förordning nr 4/2009 genomförs i enlighet med kapitel II Recursos de Reposición y Revisión i avsnitt IV i lag nr 1/2000 om civilrättsliga förfaranden.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

El Ministerio de Justicia.

Ansvarig: Ma Isabel Hernández Collado, Jefe de Servicio de Pensiones Alimenticias Internacionales.

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (Spanien)

Tfn 00 34 91 3902295/94

Fax 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Förstainstansrätten i den provinshuvudstad där den part mot vilken verkställighet begärs har sin hemvist eller i den provins där verkställigheten ska ske.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

De språk som godtas i enlighet med artiklarna 20 och 40 är spanska och portugisiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

De språk som godtas av centralmyndigheten i enlighet med artikel 59 är spanska och engelska.

Senaste uppdatering: 27/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats