Underhållsskyldighet

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

I Slovakien är distriktsdomstolarna (okresný súd) behöriga att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1. De regionala domstolarna (krajský súd) är behöriga att handlägga överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2. Överklaganden ska lämnas in vid den distriktsdomstol som meddelat beslutet.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Det prövningsförfarande i Slovakien som avses i artikel 33 är överklagande (dovolanie), i enlighet med artiklarna 419–457 i lagen om civilrättsliga tvisteförfaranden (lag nr 160/2015). Överklaganden ska inges till den domstol som avgjorde målet i första instans. Högsta domstolen (najvyšší súd) avgör frågan.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Behörigheten att ändra beslut enligt artikel 19 i förordningen vid förnyad prövning (obnova konania) tillkommer de slovakiska domstolarna enligt avsnitt 397–418 i lagen om civilrättsliga tvisteförfaranden (lag nr 160/2015). Ansökningar om förnyad prövning ska handläggas av den domstol som avgjorde målet i första instans.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Följande organ utgör centralmyndighet för tillämpningen av artikel 49.1 i förordningen:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (centret för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar)

Adress:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK – 814 99 Bratislava

Övriga kontaktuppgifter:

Tfn: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-postadress: info@cipc.gov.sk

Internet: https://www.cipc.gov.sk/

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Ej tillämplig, eftersom den slovakiska centralmyndighetens uppgifter uteslutande utförs av centret för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

För tillämpningen av artikel 21 i förordningen är distriktsdomstolarna (okresný súd) behöriga i fråga om verkställighet, varvid de agerar verkställighetsdomstol (exekučný súd).

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 godtas på slovakiska och tjeckiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Vid kommunikation mellan den slovakiska centralmyndigheten och andra centralmyndigheter som avses i artikel 59 godtas slovakiska, tjeckiska, engelska och tyska.

Senaste uppdatering: 13/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats