Underhållsskyldighet

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Behörigheten att besluta om ansökningar om verkställighetsförklaring (exekvatur) ligger hos den domstol som är behörig på den ort där den part som avses i ansökan har sin stadigvarande hemvist eller där verkställighet ska ske (artiklarna 95 och 1098 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen).

Beslut som rör ansökningar om verkställighetsförklaring (exekvatur) kan överklagas. Behörigheten att besluta om ett överklagande av ett beslut rörande verkställbarhetsförklaring (exekvatur) ligger hos appellationsdomstolen (artikel 96 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ett avgörande som meddelas efter överklagande (apel) kan bestridas genom revisionstalan (recurs) (artikel 97.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen). Behörigheten att handlägga revisionstalan ligger hos Högsta domstolen (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, postnummer 020934, Bukarest

Tfn (växel): +40 213103908, +40 213103909, +40 213103912.

Webbplats: http://www.scj.ro.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Enligt artikel 19 gäller följande för förfarandet för förnyad prövning:

Behörig domstol är den domstol som meddelade domen, vanligen en distriktsdomstol eller tribunal.

I enlighet med artikel 505.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen väcks talan om ogiltigförklaring vid den domstol vars avgörande bestrids.

I enlighet med artikel 510.1 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen inges ansökan om förnyad prövning till den domstol som meddelat det slutgiltiga avgörande som avses i ansökan om förnyad prövning.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ministerul Justiției (Justitieministeriet)

Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară (Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete)

17 str. Apolodor

Sector 5, Bukarest

Postnummer: 050741

Tfn: +40 372041077

Fax: +40 372041079, +40 372041084

E-postadress: ddit@just.ro eller dreptinternational@just.ro

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Den myndighet som har behörighet i fråga om verkställighet är den domstol som är behörig på den ort där gäldenären har sin hemvist eller där verkställigheten sker.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Rumänska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Förutom rumänska godtar justitieministeriet engelska och franska för kommunikation med andra centralmyndigheter i Europeiska unionen.

Senaste uppdatering: 17/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats