Underhållsskyldighet

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Distriktsdomstolen vid underrättens säte, i Budapest är detta Budai Központi Kerületi Bíróság. Överklaganden prövas av underrätterna, i Budapest är detta Fővárosi Törvényszék.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Ansökan om omprövning av förstainstansrättens dom i högsta domstolen (Kúria) ska ges in till den domstol som meddelat den dom som ska överklagas.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövning enligt artikel 19 ska begäras hos den distriktsdomstol som utgör första instans, i enlighet med bestämmelserna om ny rättegång (Artiklarna 260–269 i 1952 års civilprocesslag III.XIII).

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Ungerns justitieministerium

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

tel: + (36) 1 795 4846,

fax: + (36) 1 795 0463,

e-postadress: nmfo@im.gov.hu

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Vid förfaranden i enlighet med artikel 21.2 distriktsdomstolen vid underrättens säte, i Budapest är detta Budai Központi Kerületi Bíróság, vid förfaranden i enlighet med artikel 21.3 den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den tjänsteman som ansvarar för verkställigheten har sitt säte.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Ungerska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

a) Formulär för att lämna in ansökan: ungerska

b) Formulär för att lämna in en begäran: ungerska, engelska eller tyska

c) För övriga kontakter kan den centrala myndigheten på begäran utöver ungerska även godta engelska och tyska.

Senaste uppdatering: 25/09/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats