Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Underhållsskyldighet

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Domstolen med behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Domstolen med behörighet att behandla överklaganden:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans:

Överklagande till Supreme Court.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tfn: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-post: moj@gibraltar.gov.gi

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det språk som godtas för översättning av handlingar enligt artiklarna 20, 28 och 40 är i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter är i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner engelska.

Senaste uppdatering: 12/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.