Underhållsskyldighet

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Vad avser artikel 27.1 ska ansökningar om verkställbarhetsförklaringar i Estland handläggas av distriktsdomstolarna (civilprocesslagen, § 121).

Vad avser artikel 32.2 ska överklagande av beslut rörande ansökningar om verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Talan mot ett avgörande med anledning av en ansökan om ändring (jfr artikel 33) väcks genom överklagande till Högsta domstolen (civilprocesslagen, § 625, §§ 695-701 ).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den handläggning av ansökningar om förnyad prövning som avses i artikel 19 sker enligt bestämmelserna om beslut rörande ansökningar om upphävande av tredskodomar såvida inte något annat föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Ansökan om förnyad prövning handläggs av distriktsdomstolarna.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Vad avser artikel 49.3 har Justitieministeriet, Tõnismägi 5a, Tallinn 15191, e-post: info@iust.ee. Tfn: +372 6 208 100, utsetts till Estlands centralmyndighet.

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

e-post: central.authority@just.ee

Tfn: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Vad avser artikel 21 ska ansökningar om hinder och uppskov med verkställighet i Estland handläggs av distriktsdomstolarna.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Vad avser artiklarna 20, 28 och 40 godtar Estland förutom estniska även översättningar till engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Vad avser artikel 59 godtar Estland vid kommunikation med övriga centralmyndigheter förutom estniska också engelska.

Senaste uppdatering: 31/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats