Underhållsskyldighet

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 27.1 måste lämnas in till Statsforvaltningen.

Kontaktuppgifter:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

E-post: post@statsforvaltningen.dk

Tfn: +45 7256 7000

 

Överklaganden av Statsforvaltningens beslut kan lämnas in till Ankestyrelsen.

Kontaktuppgifter:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tfn: +45 3341 1200

E-post: ast@ast.dk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

De beslut som fattas av Ankestyrelsen kan prövas i domstol enligt grundlagens artikel 63. Om klaganden har sin hemvist i Danmark, måste ansökan om omprövning av beslutet vid Ankestyrelsen lämnas in till distriktsdomstolen (ret eller byret) på den ort där klaganden har sin hemvist (hjemting). Om klaganden inte har sin hemvist i Danmark måste ärendet lämnas in till distriktsdomstolen i Köpenhamn (Københavns Byret). Överklaganden av beslut från distriktsdomstolen kan lämnas in till lämplig överdomstol (landsret). Överklaganden av landsrettens beslut kan lämnas in till högsta domstolen (Højesteretten), förutsatt att nämnden för prövningstillstånd (Procesbevillingsnævnet) ger tillstånd till detta. Om distriktsdomstolen mottar en ansökan som rör en principfråga, kan domstolen hänskjuta ärendet till Højesteretten.

Kontaktuppgifter till domstolarna (distriktsdomstolar, landsrett och Højesteretten) och Procesbevillingsnævnet finns här: http://www.domstol.dk.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Ej tillämplig i Danmark.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Kapitel VII i förordningen som rör samarbete mellan centrala myndigheter tillämpas inte på Danmark i enlighet med avtalet av den 12 juni 2009 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

I överensstämmelse med Förenta nationernas konvention av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (FN-konventionen) har Ankestyrelsen utsetts till den centralmyndighet som ansvarar för internationella underhållsärenden.

Ankestyrelsen har utsett skattemyndighetens (SKAT) avdelning för södra Danmark till medlare vid ansökningar om erkännande och verkställande (indrivning) av underhåll utomlands i enlighet med FN-konventionen.

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Ej tillämplig i Danmark.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på danska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Den myndighet som ansvarar för uppbörd av kvarskatt (SKAT:s avdelning för södra Danmark) mottar den fordran som grundas på det beslut som ska verkställas. Om fordran inte betalas verkställs beslutet av myndigheten för uppbörd av kvarskatt.

Om den part som är skyldig att erlägga betalningen bestrider fordran vid uppbörden eller då beslutet ska verkställas, hänskjuter myndigheten för uppbörd av kvarskatt ärendet till Statsforvaltningen, som fattar ett beslut som kan innebära att uppbörden eller verkställigheten avslås eller upphävs.

Myndigheten för uppbörd av kvarskatt kan dock fatta ett beslut om huruvida en fordran är berättigad och om dess storlek om ärendet har samband med myndighetens hantering av fordran. Den kan också upphäva verkställigheten.

Klagomål om de beslut som fattats av Statsforvaltningen behandlas av Ankestyrelsen. Under vissa förhållanden kan Statsforvaltningen återuppta genomförandet av ett beslut som det har inkommit ett klagomål om.

Klagomål om beslut som har fattats av myndigheten för uppbörd av kvarskatt om indrivning av fordringar osv., inklusive beslut om huruvida en fordran är berättigad och om dess storlek, kan inges till den nationella skattedomstolen (Landsskatteretten).

Fogderetten fattar beslut om invändningar mot utmätningar som utförs av myndigheten för uppbörd av kvarskatt. Överklaganden av fogderettens beslut kan lämnas in till landsretten. Om fordrans ekonomiska värde inte överstiger 20 000 danska kronor kan ett överklagande av fogderettens beslut endast göras med procesbevillingsnævnets tillstånd. Landsrettens beslut om överklaganden kan överklagas vid Højesteretten med Procesbevillingsnævnets tillstånd.

De beslut som fattas av Ankestyrelsen och landsskatteretten kan prövas i domstol enligt grundlagens artikel 63. Om klaganden har sin hemvist i Danmark måste ansökan om omprövning av beslutet lämnas in till distriktsdomstolen på den ort där klaganden har sin hemvist. Om klaganden inte har sin hemvist i Danmark måste ärendet lämnas in till Københavns Byret. Överklaganden av beslut från distriktsdomstolen kan lämnas in till lämplig överdomstol (landsret). Överklaganden av landsrettens beslut kan lämnas in till högsta domstolen (Højesteretten), förutsatt att nämnden för prövningstillstånd (Procesbevillingsnævnet) ger tillstånd till detta. Om distriktsdomstolen mottar en ansökan som rör en principfråga, kan domstolen hänskjuta ärendet till Højesteretten.


Kontaktuppgifter

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tfn: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-post: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

E-post: post@statsforvaltningen.dk

Tfn: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danmark

E-post: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tfn: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danmark

E-post: sanst@sanst.dk

Tfn: +45 3376 0909

Kontaktuppgifter till domstolarna (distriktsdomstolar, landsrett och Højesteretten) och Procesbevillingsnævnet finns här: http://www.domstol.dk.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Danmark godtar översättningar till danska, finska, isländska, norska och svenska av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Ej tillämplig i Danmark.

Senaste uppdatering: 31/01/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats