Underhållsskyldighet

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

De domstolar som är behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 är familjedomstolarna i Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta och Pafos.

 • Familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia

Tfn: +357 22865601

Fax: +357 22302068

 • Familjedomstolen i Limassol

Tfn: +357 25806185

Fax: +357 25305054

 • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

 • Familjedomstolen i Pafos

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Den domstol som är behörig att handlägga överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 är överinstansen i familjemål (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Överinstans (och sista instans) i familjemål är högsta domstolen. Adress:

 • Supreme Court of Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Tfn: +357 22865741
  Fax: +357 22304500
  E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Cyperns rättssystem saknar en domstol i tredje instans, vilket innebär att ett avgörande i andra instans inte kan överklagas.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

En sådan omprövning som avses i denna artikel kan ske på ansökan om att upphäva beslutet (aítisi paramerismoú tis apófasis) i enlighet med bestämmelse 48, regel 9 h och 9 n i de civilprocessrättsliga reglerna (Thesmoí Politikís Dikonomías). Ansökan ska inges till den familjedomstol som utfärdat det beslut som ska överklagas.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Kontaktuppgifter:

 • Ms Gioulika Hadjiprodromou

Legal Adviser

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805943

Fax: +357 22805969

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

 • Ms Troodia Dionisiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

 • Familjedomstolen i Nicosia

Tfn: +357 22865601

Fax: +357 22302068

 • Familjedomstolen i Limassol

Tfn: +357 25806185

Fax: +357 25305054

 • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

 • Familjedomstolen i Pafos

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Grekiska och engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 18/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.