Underhållsskyldighet

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ansökan om verkställighet av ett domstolsavgörande eller en annan akt som utfärdats i en EU-medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll ska inges till den regionala domstol som är behörig på den ort där gäldenären har sin stadigvarande hemvist eller där verkställighet ska ske (artikel 627c.1 i civilprocesslagen).

Beslutet kan överprövas av appellationsdomstolen i Sofia i enlighet med det förfarande som anges i artikel 32 i förordningen (artikel 627c.6.1 i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Ett beslut av appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas till kassationsdomstolen (artikel 627c.6.2 i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Berörd part kan begära att kassationsdomstolen ogiltigförklarar beslutet på grundval av artikel 19.1 i förordningen (artikel 627a i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Centralmyndighet är

Justitieministeriet

Direktoratet för internationellt rättsligt skydd och internationella adoptioner

Adress: ul. Slavjanska 1

1040 Sofia

Bulgarien

Tfn: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-post: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Beslut om hinder mot eller uppskov med verkställighet i den mening som avses i artikel 21 i förordningen fattas av den regionala domstolen (artikel 627b.2 i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Bulgariska är det godtagna språket vad avser artiklarna 20, 28 och 40 i förordningen.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det språk som godtas av centralmyndigheten för kommunikation med andra centralmyndigheter enligt artikel 59 är bulgariska.

Senaste uppdatering: 07/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats