Vyživovacia povinnosť

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 4/2009

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného.

Ustanovuje sa v ňom deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť podávanie žiadostí elektronicky.

Nariadenie je platné pre všetky členské štáty Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva (rozhodnutie Komisie 2009/451/ES z 8. júna 2009, Ú. v. EÚ L 149, 12. 6. 2009, s. 73).

Dánsko prostredníctvom vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 149, 12. 6. 2009, s. 80 ) potvrdilo svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

Dánsko potvrdilo svoj úmysel implementovať obsah vykonávacieho nariadenia z 10. novembra 2011, ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.  (oznámenie Dánska, Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 1 )

Dánsko a Spojené kráľovstvo nie sú viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom

Aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ, Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala nepovinný vzorový formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto nepovinného formulára je uľahčiť vymáhanie výživného, pričom formulár je k dispozícii v 23 jazykoch. K formuláru je pripojená praktická príručka na jeho vyplnenie. Formulár je dostupný v týchto formátoch: PDF PDF (936 Kb) sk, editovateľné PDF PDF (1125 KB) sk a XLS Excel (164 Kb) sk.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Haagsky protokol z 23. novembra 2007

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)

Posledná aktualizácia: 26/03/2019

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.