Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Vyživovacia povinnosť

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súd rozhodujúci o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Súd rozhodujúci o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní:

Opravný prostriedok (dovolanie) na súde Supreme Court (Najvyšší súd).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 19 sa na Spojené kráľovstvo nevzťahuje, keďže Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Minister for Justice (minister spravodlivosti)

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information (Ministerstvo pre vzdelávanie, spravodlivosť a medzinárodnú výmenu informácií)

771 Europort

Gibraltar

Tel: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom prijateľným na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi je vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva angličtina.

Posledná aktualizácia: 12/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.