Vyživovacia povinnosť

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 sa podávajú na Národný úrad pre decentralizované sociálne služby (Statsforvaltningen, ďalej len „štátna správa“).

Kontaktné údaje:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel. +45 7256 7000

 

Odvolania proti rozhodnutiam prijatým štátnou správou môžu byť podané Dánskej národnej odvolacej komisii pre sociálne záležitosti (Ankestyrelsen).

Kontaktné údaje:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Denmark

Tel. +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia komisia pre sociálne záležitosti, môžu byť preskúmané súdmi v súlade s článkom 63 ústavy. Ak má navrhovateľ bydlisko v Dánsku, návrh na preskúmanie rozhodnutia, ktoré prijala odvolacia komisia pre sociálne záležitosti, treba podať na okresný súd (ret alebo byret) príslušný podľa bydliska navrhovateľa (hjemting). Ak navrhovateľ nemá bydlisko v Dánsku, návrh v danej veci treba podať na Kodanský okresný súd (Københavns Byret). Odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu možno podať na príslušný vyšší súd (landsret); odvolanie proti rozhodnutiu vyššieho súdu možno podať na najvyšší súd (Højesteretten), ale len so súhlasom Výboru pre prípustnosť konaní (Procesbevillingsnævnet). Po podaní návrhu stranou sporu môže okresný súd postúpiť vec na preskúmanie vyššiemu súdu, ak ide o zásadnú otázku.

Kontaktné údaje súdov (okresných súdov, vyšších súdov a najvyššieho súdu) a Výboru pre prípustnosť konaní sú uvedené na webovej stránke: http://www.domstol.dk.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V Dánsku sa neuplatňuje.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Kapitola VII nariadenia, ktorá sa týka spolupráce ústredných orgánov, sa neuplatňuje na Dánsko podľa ustanovení dohody z 12. júna 2009 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

V súlade s Dohovorom OSN o vymáhaní výživného v cudzine z 20. júna 1956 (ďalej len „Dohovor OSN“) bola ako ústredný orgán zodpovedný za medzinárodné prípady v súvislosti s výživným určená Dánska národná odvolacia komisia pre sociálne záležitosti.

Odvolacia komisia pre sociálne záležitosti poverila pobočku colnej a daňovej správy (SKAT) pre južné Dánsko, aby v súlade s Dohovorom OSN vykonávala mediáciu s ohľadom na prípadné žiadosti o uznanie a vykonanie (vymáhanie) výživného v cudzine.

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

V Dánsku sa neuplatňuje.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Orgán zodpovedný za výber nedoplatkov (v tomto prípade je to pobočka SKAT pre južné Dánsko) zhromažďuje pohľadávky vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré sa má vykonať. Ak pohľadávka nie je uhradená, rovnaký orgán pre výber nedoplatkov pristúpi k vymáhaniu.

Ak strana, od ktorej sa požaduje úhrada, v priebehu výberu alebo vymáhania napadne pohľadávku, orgán pre výber nedoplatkov postúpi vec štátnej správe a tá prijme rozhodnutie, ktorým sa okrem iného môže výber alebo vymáhanie aj zamietnuť alebo pozastaviť.

Orgán pre výber nedoplatkov však môže prijať rozhodnutie o existencii a výške pohľadávky, ak sa daná otázka týka nakladania s pohľadávkou zo strany samotného orgánu. Orgán môže takisto pozastaviť vymáhanie.

Všetky sťažnosti, ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých štátnou správou, rieši odvolacia komisia pre sociálne záležitosti. V niektorých prípadoch môže štátna správa obnoviť vykonanie rozhodnutia, vo veci ktorého bola podaná sťažnosť.

Sťažnosti, ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých orgánom pre výber nedoplatkov vo veci vymáhania dlhov atď. vrátane rozhodnutí týkajúcich sa existencie a výšky pohľadávok, ak sa daná otázka týka nakladania s pohľadávkou zo strany samotného orgánu, možno podať na Národný daňový súd (Landskatteretten).

Vo veci námietok podaných proti zaisteniu majetku vykonanému orgánom pre vymáhanie nedoplatkov rozhoduje súd príslušný pre vymáhanie a pre konania s nízkou hodnotou sporu (fogedret). Odvolania proti rozhodnutiam súdu príslušnému pre vymáhanie a pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať na vyšší súd. Ak ekonomická hodnota pohľadávky neprevyšuje 20 000 DKK, odvolanie proti rozhodnutiu súdu príslušnému pre vymáhanie a pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať iba s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní. Proti rozhodnutiam vydaným vyšším súdom v odvolacích veciach sa možno odvolať na najvyšší súd s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní.

Rozhodnutia prijaté odvolacou komisiou pre sociálne záležitosti a Národným daňovým súdom môžu byť preskúmané súdmi v súlade s článkom 63 ústavy. Ak má navrhovateľ bydlisko v Dánsku, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia treba podať na okresný súd príslušný podľa bydliska navrhovateľa. Ak navrhovateľ nemá bydlisko v Dánsku, návrh v danej veci treba podať na Kodanský okresný súd. Odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu možno podať na príslušný vyšší súd (landsret); odvolanie proti rozhodnutiu vyššieho súdu možno podať na najvyšší súd (Højesteretten), ale len so súhlasom Výboru pre prípustnosť konaní (Procesbevillingsnævnet). Po podaní návrhu stranou sporu môže okresný súd postúpiť vec na preskúmanie vyššiemu súdu, ak ide o zásadnú otázku.


Kontaktné údaje:

Ankestyrelsen (Odvolacia komisia pre sociálne záležitosti)

DK-7998 Statsservice

Denmark

Tel. +45 3341 1200

Fax +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (štátna správa)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel. +45 7256 7000

Fax +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Individuálne nedoplatky, Jutsko)

International Inddrivelse (Medzinárodné vymáhanie)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Denmark

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel. +45 7222 1818

Fax +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Daňová odvolacia agentúra)

c/o Landsskatteretten (Národný daňový súd)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel. +45 3376 0909

Kontaktné údaje súdov (okresných súdov, vyšších súdov a najvyššieho súdu) a Výboru pre prípustnosť konaní sú uvedené na webovej stránke: http://www.domstol.dk.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Dánsko akceptuje dánske, fínske, islandské, nórske a švédske preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

V Dánsku sa neuplatňuje.

Posledná aktualizácia: 31/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom