Vyživovacia povinnosť

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia alebo iného aktu vydaného členským štátom EÚ, ktorý nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, sa podáva na okresný súd príslušný podľa trvalého bydliska dlžníka alebo podľa miesta, kde sa má rozhodnutie vykonať (článok 627c ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací súd v Sofii v súlade s postupom stanoveným v článku 32 nariadenia (článok 627c ods. 6 prvá veta občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu v Sofii sa možno odvolať na Najvyššom kasačnom súde (článok 627c ods. 6 druhá veta občianskeho súdneho poriadku)

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Zúčastnená strana môže požiadať Najvyšší kasačný súd, aby na základe článku 19 ods. 1 nariadenia (článok 627a občianskeho súdneho poriadku) rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ústredným orgánom je:

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodnú právnu ochranu a medzinárodné adopcie

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1
1040 Sofia
Bulharsko


Tel.: +359 2 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

E-mail: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

O zamietnutí alebo prerušení výkonu rozhodnutia podľa článku 21 nariadenia rozhoduje okresný súd (článok 627b ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Na účely článkov 20, 28 a 40 je akceptovaným jazykom bulharčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Akceptovaným jazykom ústredného orgánu pre komunikáciu s inými ústrednými orgánmi uvedenými v článku 59 je bulharčina.

Posledná aktualizácia: 07/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom