Zobowiązania alimentacyjne

Dania

Autor treści:
Dania

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 należy składać w krajowym biurze odpowiedzialnym za zdecentralizowane sprawy społeczne (Statsforvaltningen, zwanym dalej „Organem Administracji Państwowej”).

Dane kontaktowe:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Skargi na decyzje wydane przez Organ Administracji Państwowej można wnosić do Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych (Ankestyrelsen).

Dane kontaktowe:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dania

Tel.: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Decyzje Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych można zaskarżyć do sądu zgodnie z art. 63 konstytucji. Jeżeli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii, skargę na decyzję Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych należy wnieść do sądu rejonowego (ret lub byret) właściwego dla jego miejsca zamieszkania (hjemting). Jeśli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawę należy wnieść do Sądu Rejonowego w Kopenhadze (Københavns Byret). Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego można wnosić do właściwego sądu wyższego (landsret); środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wyższego można z kolei wnosić do Sądu Najwyższego (Højesteretten), ale jest to możliwe jedynie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Sąd rejonowy może, na wniosek strony, skierować sprawę do sądu wyższego, jeżeli sprawa dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu.

Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Na podstawie Umowy z 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych do Danii nie stosuje się rozdziału VII rozporządzenia, który to rozdział dotyczy współpracy między organami centralnymi.

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 20 czerwca 1956 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (konwencja ONZ), Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych została wskazana jako organ centralny właściwy do rozstrzygania międzynarodowych spraw dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych upoważniła oddział Administracji Celnej i Podatkowej dla Południowej Danii (SKAT) do podejmowania czynności w charakterze mediatora w odniesieniu do wszelkich wniosków o uznanie i egzekucję (windykację) świadczeń alimentacyjnych za granicą, zgodnie z konwencją ONZ.

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych, którym jest w tym przypadku oddział SKAT dla Południowej Danii, pobiera należności wynikające z decyzji lub orzeczenia, które podlegają wykonaniu. Jeśli należność nie zostanie uiszczona, ten sam organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych przystępuje do egzekucji.

Jeśli w trakcie powyższych czynności strona zobowiązana do dokonania płatności zakwestionuje roszczenie, organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych skieruje sprawę do Organu Administracji Państwowej, który może umorzyć lub zawiesić postępowanie.

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych może jednak podjąć decyzję w sprawie istnienia i wysokości roszczenia, jeżeli sprawa dotyczy roszczenia, które wchodzi w zakres jego kompetencji. Może on również zawiesić postępowanie egzekucyjne.

Wszelkie skargi dotyczące decyzji Organu Administracji Państwowej rozpatruje Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych. W niektórych okolicznościach Organ Administracji Państwowej może podjąć na nowo wykonywanie zaskarżonej decyzji.

Skargi na decyzje organu odpowiedzialnego za egzekucję zaległości finansowych w związku z windykacją należności itp., w tym decyzje dotyczące istnienia i wysokości roszczenia, w przypadku gdy dana kwestia wchodzi w zakres objęty właściwością tego organu, można wnosić do Krajowego Trybunału Podatkowego (Landsskatteretten).

Sąd ds. egzekucji i drobnych roszczeń (fogedret) orzeka w przedmiocie sprzeciwów wobec zajęcia dokonanego przez organ odpowiedzialny za egzekucję należności finansowych. Środki zaskarżenia od orzeczeń tego sądu można wnosić do sądu wyższego. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 DKK, środek zaskarżenia od orzeczenia sądu ds. egzekucji i drobnych roszczeń można wnieść wyłącznie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia. Rada ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia udziela również zgody na wniesienie do Sądu Najwyższego środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sąd wyższy.

Decyzje Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych oraz orzeczenia Krajowego Trybunału Podatkowego można zaskarżyć do sądu zgodnie z art. 63 konstytucji. Jeżeli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii, środek zaskarżenia należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania, Jeśli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawę należy wnieść do Sądu Rejonowego w Kopenhadze. Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego można wnosić do właściwego sądu wyższego (landsret); środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wyższego można wnosić do Sądu Najwyższego (Højesteretten), ale jest to możliwe jedynie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Sąd rejonowy może, na wniosek strony, skierować sprawę do sądu wyższego, jeżeli sprawa dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu.


Dane kontaktowe

Ankestyrelsen (Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych)

DK-7998 Statsservice

Dania

Tel.: +45 3341 1200

Faks: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Organ Administracji Państwowej)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Faks: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Zaległe Płatności Osób Fizycznych, Jutlandia)

International Inddrivelse (Egzekucja Międzynarodowa)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Dania

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Faks: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Agencja ds. Odwołań Podatkowych)

c/o Landsskatteretten (Krajowy Trybunał Podatkowy)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dania

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Dania akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na języki: duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Nie ma zastosowania w Danii.

Ostatnia aktualizacja: 31/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.