Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark is not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/05/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obbligi ta' manteniment - Belġju

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-Qorti tal-Familja hija l-qorti kompetenti għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà.

Il-Qorti li l-appell jista’ jitressaq quddiemha hija, f’dak li għandu x’jaqsam l-appell mill-konvenut, il-qorti tal-familja u f’dak li għandu x’jaqsam ma’ appell tar-rikorrent, il-qorti tal-appell.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Appell fil-kassazzjoni jista’ jitressaq kontra deċiżjoni mogħtija fl-istadju ta' appell.

Indirizz tal-Cour de cassation: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont iċ-ċirkustanzi konkreti tal-kawża, id-dritt Belġjan joffri diversi mezzi ta' rikors li jistgħu jintużaw biex isir rieżami ta' deċiżjoni:

- l-ewwel nett, l-Artikolu 1051 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprovdi l-possibbiltà li jsir appell kontra sentenza fi żmien xahar mis-sentenza jew, f’ċerti każijiet, min-notifika tagħha skont l-Artikolu 792, paragrafu 2 u 3 ta’ dan il-Kodiċi. Dan japplika għal sentenzi kontradittorji u għal sentenzi b'kontumaċja.

- it-tieni, l-Artikolu 1048 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprovdi l-possibbiltà li tiġi kkontestata sentenza mogħtija f'kontumaċja fi żmien xahar mis-sentenza jew, f’ċerti każijiet, min-notifika tagħha skont l-Artikolu 792, paragrafu 2 u 3 ta’ dan il-Kodiċi.

- Fir-rigward ta' sentenzi li jkunu saru res judicata, mogħtija minn qrati ċivili jew minn qrati kriminali li jkunu ddeċidew aspetti ċivili, jista' jiġi ppreżentat rikors għal rieżami straordinarju (requête civile), f’ċerti ċirkustanzi previsti mill-Artikolu 1133 tal-Kodiċi Ġudizzjarju fi żmien 6 xhur minn meta ssir magħrufa s-sentenza, u dan sabiex jiġu rrevokati dawn is-sentenzi.

Biex isir appell, kontestazzjoni jew rikors għal rieżami straordinarju jgħoddu l-limiti ta' żmien kif indikati hawn fuq u dan:

- soġġett għal-limiti ta' żmien previsti fid-dispożizzjonijiet imperattivi sopranazzjonali u internazzjonali;

- mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà offruta mill-Artikolu 50 tal-Kodiċi Ġudizzjarju li, f’ċerti kundizzjonijiet previsti mil-liġi, il-limitu ta' żmien jiġi estiż;

- mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li jiġi applikat il-prinċipju ġenerali tad-dritt, ikkonfermat f'diversi okkażjonijiet mill-Qorti tal-Kassazzjoni Belġjana, li skontu l-limitu ta' żmien għat-twettiq ta' att jiġi estiż favur parti li, minħabba forza maġġuri, ma setgħetx twettaq l-att qabel l-iskadenza tal-limitu ta' żmien.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Service public fédéral Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgique

Email:

aliments@just.fgov.be (għall-kawżi li jridu jiġu ttrattati bil-Franċiż)

alimentatie@just.fgov.be (għall-kawżi li jridu jiġu ttrattati bin-Netherlandiż)

Telefown :

+32(0)2 542 67 85 (għall-kawżi li jridu jiġu ttrattati bil-Franċiż)

+32(0)2 542 67 62 (għall-kawżi li jridu jiġu ttrattati bin-Netherlandiż)

Faks:+32(0)2 542 70 06

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtortità kompetenti għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 hija l-imħallef tal-eżekuzzjoni b'ġuriżdizzjoni fil-post fejn trid issir l-eżekuzzjoni. Skont l-Artikolu 1395 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan, l-imħallef tal-eżekuzzjoni huwa kompetenti għat-talbiet kollha relatati mal-mandati kawtelatorji u mal-mandati eżekuttivi. Il-ġuriżdizzjoni lokali għandha tiġi determinata skont l-Artikolu 633 tal-istess Kodiċi Ġudizzjarju.

Barra minn hekk, il-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan jistipula l-ġuriżdizzjoni ġenerali tal-qorti tal-prim'istanza li kellha ġuriżdizzjoni territorjali. Il-punt 5 tal-Artikolu 569 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan jistipula li l-qorti tal-prim'istanza tittratta tilwim rigward l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi u deċiżjonijiet. Din il-qorti għandha ġuriżdizzjoni sħiħa, skont l-Artikolu 566 tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan.

Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija minn qorti fil-kuntest tar-Regolament imsemmi hawn fuq huma, skont l-Artikoli 509 et seq. tal-Kodiċi Ġudizzjarju Belġjan, il-marixxalli.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Belġju ma jaċċetta l-ebda lingwa għajr il-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post tal-eżekuzzjoni, f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali Belġjana.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

L-awtorità Ċentrali Belġjana taċċetta wkoll l-Ingliż, apparti l-lingwi nazzjonali tagħha, jiġifieri n-Netherlandiż, il-Franċiż u l-Ġermaniż, bħala l-lingwa tal-komunikazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 03/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Bulgarija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-applikazzjoni tal-infurzar ta’ deċiżjoni tal-qorti jew ta’ xi att ieħor magħmul fi Stat Membru tal-UE li ma jkunx marbut bil-Protokoll ta’ The Hague tal-2007 trid tiġi ppreżentata lill-qorti provinċjali (okrazhen sad) b’ġurisdizzjoni fl-indirizz permanenti jew post abitwali ta’ residenza tad-debitur, jew il-post tal-infurzar. (l-Artikolu 627c(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Id-deċiżjoni hija soġġetta għal reviżjoni fl-appell mill-Qorti tal-Appell ta’ Sofija bi qbil mal-proċedura kif stabbilita fl-Artikolu 32 tar-Regolament. (l-Artikolu 627c(6)(1) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta’ Sofija hija soġġetta għal appell ieħor quddiem il-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni (l-Artikolu 627c(6)(2) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-parti interessata tista’ tagħmel petizzjoni lill-Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni biex tannulla d-deċiżjoni fis-sens tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament. (l-Artikolu 627а tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali hija:

Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat tal-Protezzjoni Legali Internazzjonali għat-Tfal u tal-Adozzjonijiet Internazzjonali

L-indirizz: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

еmail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidampzdmo@justice.government.bg

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Id-deċiżjonijiet dwar ir-rifjut jew is-sospensjoni tal-infurzar fis-sens tal-Artikolu 21 tar-Regolament isiru mill-qorti provinċjali (okrazhen sad). (l-Artikolu 627b(2) tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Għall-finijiet tal-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament, il-lingwa aċċettata hija l-Bulgaru.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Bulgaru huwa l-lingwa aċċettata mill-Awtorità Ċentrali biex tikkomunika ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59.

L-aħħar aġġornament: 10/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Repubblika Ċeka

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Ir-rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament għandhom jitressqu quddiem qorti distrettwali jew quddiem uffiċjal eżekuttiv tal-qorti (bailiff).

Skont l-Artikolu 201 et seq. tal-Att Nru 99/1963 (il-"Kodiċi tal-Proċedura Ċivili") kif emendat, l-appelli kontra deċiżjonijiet dwar rikorsi għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà, fis-sens tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament jitressqu quddiem il-qorti distrettwali li tkun tat id-deċiżjoni jew quddiem il-qorti distrettwali li jkollha ġuriżdizzjoni territorjali skont l-Artikolu 45 tal-Att Nru. 120/2001 dwar l-uffiċjali eżekuttivi tal-qorti u l-attivitajiet ta’ eżekuzzjoni (il-"Kodiċi Eżekuttiv") kif ġie emendat l-aħħar.

Fejn ir-rikors għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà jkun ġie ppreżentat minn uffiċjal eżekuttiv tal-qorti, l-appell kontra d-deċiżjoni tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jiġi deċiż mill-qorti reġjonali fid-distrett li fiha tinsab il-qorti responsabbli għall-eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċeduri ta' rimedju msemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament huma rikors għal annullament (žaloba pro zmatečnost) skont l-Artikolu 229 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rikors għar-ritrattazzjoni (žaloba na obnovu řízení) skont l-Artikolu 228 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-appell straordinarju (dovolání) skont l-Artikolu 236 et seq. tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u għal ċerti każijiet ukoll skont l-Artikolu 30 tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji Speċjali.

Madankollu, appell straordinarju mhuwiex ammissibbli kontra sentenzi dwar il-mertu tal-kawża fir-rigward ta' obbligi ta' manteniment.

Il-ġuriżdizzjoni fir-rigward ta' rikors għal annullament u rikors għar-ritrattazzjoni hija tal-qorti li ddeċidiet fil-prim'istanza. F'xi każi speċjali, il-ġuriżdizzjoni tkun tal-qorti li d-deċiżjoni tagħha tkun ġiet ikkontestata (ara l-Artikolu 235a tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Il-ġuriżdizzjoni fuq appelli straordinarji hija tal-Qorti Suprema - l-indirizz: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Czech Republic.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-qrati li għandhom il-ġuriżdizzjoni biex jisimgħu proċedimenti ta’ rieżami għall-iskop tal-Artikolu 19 tar-Regolament huma l-qrati distrettwali li jkunu taw id-deċiżjoni fil-prim’istanza.

Il-qorti kompetenti għandha tapplika direttament l-Artikolu 19 tar-Regolament. Hemm possibilità ta' appell minn deċiżjonijiet li jiċħdu rikors għal rieżami.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali hija:

L-Uffiċċju għall-Protezzjoni Legali Internazzjonali tat-Tfal (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Czech Republic

E-mail: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka huwa l-korp pubbliku kompetenti fis-sens tal-Artikolu 51(3) tar-Regolament; huwa għandu l-poteri kollha skont l-Att Nru. 629/2004 dwar l-għoti ta’ għajnuna legali f’tilwimiet transkonfinali fl-Unjoni Ewropea, kif emendat, biex jiżgura li l-għajnuna legali tingħata f'konformità mal-Artikolu 51(2)(a) tar-Regolament.

Dettalji ta’ kuntatt:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Czech Republic

E-mail: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Faks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-eżekuzzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma l-qrati distrettwali.
Il-ġuriżdizzjoni territorjali tagħhom hija rregolata mill-Artikoli 84 sa 86 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili meta r-rikors għall-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni jkun ġie magħmul quddiem qorti distrettwali, jew mill-Artikolu 45 tal-Kodiċi Eżekuttiv meta r-rikors ikun ġie ppreżentat lil uffiċjal eżekuttiv tal-qorti.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament huma ċ-Ċek u s-Slovakk.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Minbarra ċ-Ċek, l-Ingliż u s-Slovakk huma aċċettati wkoll mill-Awtorità Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59.

L-aħħar aġġornament: 14/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Danimarka

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Ir-rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà f’konformità mal-Artikolu 27(1) iridu jiġu ppreżentati lill-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja (Familieretshuset).

Dettalji ta’ kuntatt:

Statsforvaltningen (Amministrazzjoni Statali)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

id-Danimarka

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapost@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Sit web: Familieretshuset.dk

Id-deċiżjonijiet li tieħu l-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja jistgħu jitressqu quddiem il-qorti tal-familja (familieret) għal stħarriġ fi żmien erba’ ġimgħat. Ir-rikorsi għal stħarriġ ġudizzjarju jridu jiġu ppreżentati lill-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja. F’ċerti sitwazzjonijiet, l-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja tista’ terġa’ teżamina deċiżjoni, anke jekk parti tkun għamlet rikors għal stħarriġ ġudizzjarju tagħha.

Il-qorti tal-familja hija parti mill-qorti distrettwali lokali (byret). Ara Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.dk.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Jista’ jsir appell quddiem il-qorti superjuri (landsret) kontra sentenza tal-qorti tal-familja f’każ fejn deċiżjoni tal-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja tkun tressqet quddiem il-qorti tal-familja għal stħarriġ, iżda dan isir biss bil-permess tal-Bord tal-Permessi tal-Appelli (Procesbevillingsnævnet). Il-Bord tal-Permessi tal-Appelli jista’ jagħti permess għal appell kontra sentenza jekk tkun involuta kwistjoni ta’ prinċipju jew jekk ikun hemm raġunijiet oħra speċifiċi biex dan isir. Ir-rikorsi għal appell iridu jiġu ppreżentati lill-Bord fi żmien erba’ ġimgħat minn meta tingħata s-sentenza. Madankollu, il-Bord jista’ eċċezzjonalment jagħti permess għal appell jekk ir-rikors jiġi ppreżentat aktar tard iżda fi żmien sena minn meta tingħata s-sentenza. L-istess japplika fejn il-qorti tal-familja tiddeċiedi permezz ta’ digriet, f’liema każ il-perjodi tar-rikors huma ġimagħtejn u sitt xhur rispettivament.

Ma jistax isir appell kontra s-sentenzi tal-qorti superjuri fit-tieni istanza. Madankollu, il-Bord tal-Permessi tal-Appelli jista’ jippermetti li l-Qorti Suprema (Højesteret) tagħmel stħarriġ fuq sentenza fit-tielet istanza jekk tkun involuta kwistjoni ta’ prinċipju. Rikors għal dan l-istħarriġ trid tiġi ppreżentata lill-Bord tal-Permessi tal-Appelli fi żmien erba’ ġimgħat minn meta tingħata s-sentenza. Madankollu, il-Bord jista’ eċċezzjonalment jagħti permess għal appell jekk ir-rikors jiġi ppreżentat aktar tard iżda fi żmien sena minn meta tingħata s-sentenza. Jekk id-deċiżjoni tal-qorti superjuri tinħareġ permezz ta’ digriet, jista’ jsir appell quddiem il-Qorti Suprema bil-permess tal-Bord tal-Permessi tal-Appelli. Dan il-permess jingħata jekk l-appell jikkonċerna kwistjonijiet ta’ prinċipju. Ir-rikorsi għal appell iridu jiġu ppreżentati lill-Bord tal-Permessi tal-Appelli fi żmien ġimagħtejn minn meta tinħareġ id-deċiżjoni. Il-Bord tal-Permessi tal-Appelli jista’ eċċezzjonalment jagħti permess għal appell jekk ir-rikors jiġi ppreżentat aktar tard iżda fi żmien sitt xhur minn meta tinħareġ id-deċiżjoni.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati (il-qrati tal-familja (il-qrati distrettwali), il-qrati superjuri u l-Qorti Suprema) u l-Bord tal-Permessi tal-Appelli jinsabu hawn: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.dk.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Mhux applikabbli fid-Danimarka.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Il-Kapitolu VII tar-Regolament, li jikkonċerna l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali, mhuwiex applikabbli fid-Danimarka skont id-dispożizzjonijiet tat-12 ta’ Ġunju 2009 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-ġuriżdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

F’konformità mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-20 ta’ Ġunju 1956 dwar l-Irkupru barra mill-Pajjiż tal-Manteniment (il-Konvenzjoni tan-NU), il-Bord Daniż tal-Appelli Soċjali (Ankestyrelsen) inħatar bħala l-awtorità ċentrali responsabbli għal kawżi internazzjonali ta’ manteniment.

Madankollu, l-awtorità tal-ġbir tal-arretrati (l-Aġenzija Daniża tal-Ġbir tad-Djun, Gældsstyrelsen) hija awtorizzata li taġixxi bħala medjatur fir-rigward ta’ kull rikors għar-rikonoxximent u l-infurzar (l-irkupru) barra mill-pajjiż ta’ manteniment skont il-Konvenzjoni tan-NU.

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhux applikabbli fid-Danimarka.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità tal-ġbir tal-arretrati (l-Aġenzija Daniża tal-Ġbir tad-Djun) tiġbor l-ammont li jirriżulta mid-deċiżjoni li għandha tiġi infurzata. Jekk l-ammont ma jitħallasx, l-awtorità tal-ġbir tal-arretrati tipproċedi biex teżegwiha.

Jekk, matul il-ġbir jew l-eżekuzzjoni, il-parti li tintalab tagħmel il-pagament tikkontesta t-talba, l-awtorità tal-ġbir tal-arretrati tirreferi l-każ quddiem l-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja, li tieħu deċiżjoni li tista’ tinvolvi r-rifjut jew is-sospensjoni tal-ġbir jew l-eżekuzzjoni.

Madankollu, l-awtorità tal-ġbir tal-arretrati tista’ tieħu deċiżjoni dwar l-eżistenza u d-daqs tat-talba jekk il-kwistjoni tirrigwarda l-ittrattar tal-pretensjoni mill-awtorità nnifisha. Tista’ wkoll tissospendi l-eżekuzzjoni.

Id-deċiżjonijiet li tieħu l-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja jistgħu jitressqu quddiem il-qorti tal-familja għal stħarriġ fi żmien erba’ ġimgħat. F’ċerti sitwazzjonijiet, l-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja tista’ terġa’ teżamina deċiżjoni, anke jekk parti għamlet rikors għal stħarriġ ġudizzjarju tagħha.

L-ilmenti dwar id-deċiżjonijiet li tieħu l-awtorità tal-ġbir tal-arretrati dwar l-irkupru tad-dejn, eċċ., inklużi deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-eżistenza u d-daqs tal-talbiet meta l-kwistjoni tkun relatata mal-ittrattar tal-pretensjoni mill-awtorità nnifisha, jistgħu jitressqu quddiem it-Tribunal tat-Taxxa Nazzjonali (Landsskatteretten).

Il-qorti tal-infurzar u tat-talbiet żgħar (fogedret) tiddeċiedi dwar oġġezzjonijiet dwar sekwestri mill-awtorità tal-ġbir tal-arretrati. L-appelli kontra d-deċiżjonijiet mill-qorti tal-infurzar u tat-talbiet żgħar jistgħu jsiru quddiem il-qorti superjuri. Jekk it-talba jkollha valur ekonomiku li ma jaqbiżx l-DKK 20 000, appell kontra deċiżjoni mill-qorti tal-infurzar u tat-talbiet żgħar jista’ jsir biss bl-awtorizzazzjoni tal-Bord tal-Permessi tal-Appelli. Bl-awtorizzazzjoni tal-Bord tal-Permessi tal-Appelli, jista’ jsir appell quddiem il-Qorti Suprema tad-deċiżjonijiet li tieħu l-qorti tal-appell f’kawżi tal-appell.

Il-qrati jistgħu jagħmlu stħarriġ tad-deċiżjonijiet li jieħu l-Bord tal-Appelli Soċjali u t-Tribunal tat-Taxxa Nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 63 tal-Kostituzzjoni. Jekk l-ilmentatur ikun domiċiljat id-Danimarka, irid isir rikors għal stħarriġ ta’ deċiżjoni quddiem il-qorti distrettwali tal-post fejn l-ilmentatur ikun domiċiljat. Jekk l-ilmentatur ma jkunx domiċiljat id-Danimarka, il-kawża trid issir quddiem il-Qorti Distrettwali ta’ Copenhagen. Appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti distrettwali jista’ jsir quddiem il-qorti superjuri xierqa; appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti superjuri jista’ jsir quddiem il-Qorti Superjuri, iżda biss bil-kunsens tal-Bord tal-Permessi tal-Appelli. B’rikors minn parti, il-qorti distrettwali tista’ tirreferi l-kawża għal eżami mill-qorti superjuri jekk tkun involuta kwistjoni ta’ prinċipju.


Dettalji ta’ kuntatt

L-Aġenzija tal-Liġi tal-Familja

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Id-Danimarka

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapost@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.familieretshuset.dk

L-Aġenzija Daniża tal-Ġbir tad-Djun

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Id-Danimarka

Tel.: +45 70157304

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.gaeldst.dk

It-Tribunal tat-Taxxa Nazzjonali

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Id-Danimarka

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati (il-qrati distrettwali, il-qrati superjuri u l-Qorti Suprema) u l-Bord tal-Permessi tal-Appelli jinsabu hawn: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.dk

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Id-Danimarka taċċetta traduzzjonijiet Daniżi, Finlandiżi, Iżlandiżi, Norveġiżi u Żvediżi tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Mhux applikabbli fid-Danimarka.

L-aħħar aġġornament: 07/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Ġermanja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Id-deċiżjonijiet dwar talba għar-rikonoxximent jew dwar applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009 jittieħdu mit-taqsima tal-familja tal-qorti lokali fil-lokalità fejn hemm Qorti Reġjonali Superjuri (Oberlandesgericht), u li fid-distrett tagħha tkun abitwalment residenti l-persuna li kontriha tinġieb l-applikazzjoni jew li fid-distrett tagħha tkun qed tintalab l-eżekuzzjoni.Fil-każ tad-distrett kopert mill-Qorti Reġjonali Superjuri ta’ Berlin (Kammergericht), id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-Qorti Lokali ta’ Pankow-Weissensee.

Jekk il-proċedimenti jkunu jirrigwardaw l-eżegwibbilità ta’ att notarili, dak id-dokument jista’ jiġi ddikjarat eżegwibbli wkoll minn nutar.

L-appelli fis-sens tat-tifsira tal-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009, li jsiru kontra deċiżjonijiet meħuda fil-prim’istanza fi proċedimenti għall-eżekuzzjoni, isiru permezz ta' appell amministrattiv (Beschwerde).Il-qorti tal-appell hija l-Qorti Reġjonali Superjuri.L-appelli għandhom jinġiebu quddiem il-qorti li tkun ħadet id-deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura skont l-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009 hija dik ta’ appell ulterjuri (Rechtsbeschwerde). Il-ġuriżdizzjoni hija tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja (il-Bundesgerichtshof). L-appell ulterjuri jrid jitressaq fi żmien xahar min-notifika tad-deċiżjoni tal-qorti tal-appell.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fil-każ tal-proċedura ta’ reviżjoni fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009, il-qorti kompetenti hija l-istess qorti li tkun ħadet id-deċiżjoni.Jekk jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 19, id-dispożizzjonijiet ta’ sentenzi mogħtija b’kontumaċja (Artikoli 343 sa 346 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili) huma applikabbli b'analoġija.Jekk il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 19 ma jiġux rispettati, il-qorti tiċħad l-applikazzjoni b’deċiżjoni.Id-deċiżjoni tista’ tittieħed mingħajr smigħ.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009 hija l-Bundesamt für Justiz (Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja), u l-indirizz tiegħu huwa:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Fil-kapaċità tiegħu ta’ awtorità ċentrali, il-Bundesamt für Justiz jista’ jkun ikkuntattjat permezz tat-telefon, il-fax jew l-email:

Telefon:

Nazzjonali: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Internazzjonali: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Nazzjonali: 0228/99 4 10-5202

Internazzjonali: +49/228/99 4 10-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Fir-rigward ta’ applikazzjonijiet skont l-Artikolu 21 tar-Regolament dwar il-Mantenimenti, il-qrati li għandhom il-ġuriżdizzjoni eżekuttiva huma l-qrati lokali (Amtsgerichte).Il-ġuriżdizzjoni lokali hija tal-qorti lokali li fid-distrett tagħha jkunu qed isiru jew ikunu saru l-proċedimenti għall-eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

It-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 huma aċċettati biss bil-lingwa Ġermaniża.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-komunikazzjonijiet bejn il-Bundesamt für Justiz, fil-kapaċità tiegħu ta' awtorità ċentrali, u awtorità ċentrali oħra (l-Artikolu 59(3) tar-Regolament (KE) Nru. 4/2009) tista’ ssir bil-lingwa Ingliża bi ftehim bejn l-awtoritajiet ċentrali rispettivi.

L-aħħar aġġornament: 22/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Estonja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Skont l-Artikolu 27(1), fl-Estonja, il-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw t-talbiet għal dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni (Ara l-Artikolu 121 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Skont l-Artikolu 32(2), fl-Estonja l-qrati distrettwali huma kompetenti biex jisimgħu l-appelli kontra deċiżjonijiet dwar dikjarazzjoni ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fl-Estonja, id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu kontestati kif stabbilit fl-Artikolu 33 billi jiġi ppreżentat appell mal-Qorti Suprema (l-Artikoli 625 u 695-701 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura għar-rikorsi għal rieżami stabbilita fl-Artikolu 19 fl-Estonja sseħħ taħt id-dispożizzjonijiet ta' talbiet ta' aġġudikazzjoni, sakemm ma jiġix stipulat mod ieħor fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-infurzar tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f'materji relatati mal-obbligi ta' manteniment. Il-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw r-rikorsi għal reviżjoni.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Skont l-Artikolu 49(3), l-awtorità ċentrali fir-Repubblika tal-Estonja hi:

Ministry of Justice

International Judicial Cooperation Division

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacentral.authority@just.ee

Telefown: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Skont l-Artikolu 21, fl-Estonja l-qrati tal-kontea huma kompetenti biex jittrattaw rikorsi għal ċaħda jew sospensjoni ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Skont l-Artikolu 20, 28 u 40, l-Estonja taċċetta traduzzjonijiet bl-Ingliż barra d-dokumenti bl-Estonjan.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Skont l-Artikolu 59, l-Estonja taċċetta komunikazzjoni ma' awtoritajiet ċentrali oħra kemm bl-Estonjan kif ukoll bl-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 31/08/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Greċja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li għandha l-kompetenza li tisma’ applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti tal-Prim’Istanza, u skont l-Artikolu 32(2) il-qorti li għandha l-kompetenza li tisma’ l-appelli minn deċiżjonijiet meħuda f’dawn l-applikazzjonijiet hija l-Qorti tal-Appell li l-Qorti tal-Prim’Istanza li ħarġet id-deċiżjoni tkun fil-ġuriżdizzjoni territorjali tagħha.

Il-proċedura ta’ rimedju stipulata fl-Artikolu 32(2) hija l-appell (έφεση).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura ta’ rimedju stipulata fl-Artikolu 33 hija l-appell fil-kassazzjoni (αίτηση αναίρεσης). Il-qorti li tittratta l-proċedura ta' rimedju hi l-Qorti Suprema Ċivili u Kriminali tal-Greċja (Areios Pagos jew bil-Grieg: Άρειος Πάγος).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont l-Artikolu 19, deċiżjoni mogħtija b’kontumaċja minn qorti barranija tista’ tiġi kkontestata mill-parti kontumaċi/l-konvenut.L-appelli kontra deċiżjonijiet mogħtija b’kontumaċja jinġiebu quddiem il-qorti li tkun tat id-deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali f’Materji Ċivili u Kriminali tal-Ministeru tal-Ġustizzja ġie nnominat bħala l-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 49(3).

Mesogeion 96

11527 Athens

Tel.: (+30) 213 1307312

Faks: (+30) 213 1307499

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacivilunit@justice.gov.grIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida mntolia@justice.gov.grIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Fil-liġi Griega m’hemmx dispożizzjoni li tippermetti lil entitajiet pubbliċi jew entitajiet suġġetti għal superviżjoni mill-awtorità kompetenti li jeżerċitaw il-funzjonijiet ta’ Awtorità Ċentrali kif stipulat fl-Artikolu 51(3) .

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità li għandha l-kompetenza fil-qasam tal-eżekuzzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 21 hija l-Qorti tal-Prim’Istanza.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Grieg.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali għal skopijiet ta’ komunikazzjoni ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59 huma l-Grieg u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 01/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Spanja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-awtoritajiet kompetenti jkunu l-qrati tal-prim'istanza u l-qrati speċjali li jittrattaw il-vjolenza sessista, fi ħdan l-ambitu tas-setgħat tagħhom (l-Artikolu 87 ta' LOPJ [Liġi Organika dwar il-Ġudikatura]).

Appelli kontra d-deċiżjonijiet tal-qrati tal-prim'istanza jistgħu jiġu ppreżentati fil-qrati provinċjali.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Appelli straordinarji fuq ksur ta' proċedura ppreżentati lill-Qorti Superjuri ta' kull Komunità Awtonoma u rikorsi ppreżentati mal-Qorti Suprema Spanjola huma rregolati mill-KAPITOLI IV ("Appelli straordinarji fuq ksur ta' proċedura") u V ("Appelli") rispettivament tat-TITOLU IV tal-Liġi 1/2000 dwar il-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura ta' rieżami sseħħ quddiem l-istess qrati li taw id-deċiżjoni, il-qrati tal-prim'istanza. Il-proċedura ta' rieżami stabbilita fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 issir skont il-KAPITOLU II, "Appelli għal rieżamijiet ġudizzjarji u ritrattazzjonijiet" tat-TITOLU IV tal-Liġi 1/2000 dwar il-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja.

Sotto-Direttorat għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Tel. 00 34 91 3902295 94

Nru tal-Faks: 00 34 91 3904457

posta elettronika: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-qrati tal-prim'istanza fil-kapitali tal-provinċja fejn il-parti li qed tintalab l-eżekuzzjoni kontriha jkollha r-residenza tagħha, jew tal-provinċja fejn trid issir l-eżekuzzjoni tas-sentenza.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwi aċċettati skont l-Artikoli 20 u 40 huma l-Ispanjol u l-Portugiż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 59 huma l-Ispanjol u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Franza

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-awtorità maħtura skont tal-Artikolu 27(1) hija l-President tal-Qorti Ċivili (Tribunal judiciaire) jew il-President tal-Kamra tan-Nutara.

L-awtorità maħtura skont l-Artikolu 32(2) hija l-Qorti tal-Appell (Cour d’appel).

L-awtorità li għandha ġuriżdizzjoni territorjali maħtura skont l-Artikolu 27(1) hi determinata, f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 27(2) skont l-indirizz tar-residenza abitwali tal-parti li l-eżekuzzjoni qed tintalab fil-konfront tagħha, jew skont il-post tal-eżekuzzjoni.

L-awtorità maħtura skont l-Artikolu 32(2) hi dik kompetenti biex tieħu konjizzjoni ta’ rikorsi kontra deċiżjonijiet tal-imħallef li jittratta kwistjonijiet dwar il-familja (juge aux affaires familiales).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura prevista fl-Artikolu 33 hija l-appell fil-kassazzjoni quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation), skont ir-regoli li jinsabu fl-Artikoli 973 sa 982 u 1009 sa 1031 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura ta' rieżami prevista fl-Artikolu 19 tar-Regolament hija l-appell, li jista' jsir quddiem il-qorti tal-appell, li taħtha tkun taqa' l-qorti li tkun tat id-deċiżjoni kkontestata.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej

Direttorat għall-Franċiżi li jinsabu barra minn pajjiżhom u tal-amministrazzjoni konsulari

Servizz dwar il-konvenzjonijiet, l-affarijiet ċivili u l-kooperazzjoni ġudizzjarja

Sotto-direttorat għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-persuni

Uffiċċju dwar l-irkupru ta' ħlasijiet għall-manteniment f'pajjiż barrani

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefown: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

E-mail: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-imħallef li se jwettaq l-eżekuzzjoni u li jkollu ġurisdizzjoni territorjali huwa dak li jinsab fl-istess post fejn jirrisjedi d-debitur jew fil-post fejn se tiġi eżegwita l-miżura. Jekk id-debitur jirrisjedi barra minn pajjiżu jew jekk il-post tad-domiċilju ma jkunx magħruf, l-imħallef li jkollu ġurisdizzjoni huwa dak tal-post fejn se tiġi eżegwita l-miżura.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa Franċiża biss.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa Franċiża biss.

L-aħħar aġġornament: 20/07/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - il-Kroazja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Rikors għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà u għal rimedji legali kontra deċiżjonijiet tal-qrati tal-ewwel istanza dwar applikazzjonijiet iridu jiġu ppreżentati f'qorti muniċipali.

L-appelli kontra dikjarazzjonijiet ta' eżegwibbiltà jridu jiġu ppreżentati lil qorti tal-kontea (il-qorti tat-tieni istanza) permezz tal-qorti muniċipali, jiġifieri tal-qorti tal-ewwel istanza li ħarġet id-dikjarazzjoni.

Ġaladarba l-proċedura dwar rikors għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà tkun ġiet konkluża b'deċiżjoni finali, il-qorti muniċipali (il-qorti tal-ewwel istanza) tikkonferma li d-dikjarazzjojni ta' eżegwibbiltà hija eżegwibbli.

Il-qrati responsabbli huma:

a) il-qrati muniċipali (općinski sudovi; sing. općinski sud) skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nri 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) u skont l-Att dwar it-Territorji u s-Sedi tal-Qrati (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN Nru 128/14).

b) il-qrati tal-kontea (županijski sudovi; sing. županijski sud) skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) (NN Nri 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) u skont l-Att dwar it-Territorji u s-Sedi tal-Qrati (NN Nru 128/14).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Deċiżjoni dwar rimedju kif imsemmi fl-Artikolu 33 tar-Regolament tista' tiġi kkuntestata biss permezz ta' proposta minn parti għal ritrattazzjoni (skont l-Artikoli 421-428 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili).

Mozzjoni għal ritrattazzjoni trid dejjem titressaq għand il-qorti li tat id-deċiżjoni tal-ewwel istanza.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili, il-proċedura ta' rieżami skont l-Artikolu 19 tar-Regolament trid tibda permezz ta' mozzjoni għal ritrattazzjoni li l-parti tressaq (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 421-428 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili). Mozzjoni għal ritrattazzjoni trid dejjem titressaq għand il-qorti li tat id-deċiżjoni tal-ewwel istanza.

Skont l-Artikolu 117 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili, il-parti tista' tressaq mozzjoni biex jerġa’ jkun hemm l-istatus ta' qabel, li jrid jiġi ppreżentat lill-qorti li quddiemha kellha tittieħed l-azzjoni li tħalliet barra.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009, l-Awtorità Ċentrali tar-Repubblika tal-Kroazja għall-obbligu tal-manteniment hija:

il-Ministeru tad-Demografija, l-Affarijiet tal-Familja u l-Politika Soċjali u taż-Żgħażagħ (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://mdomsp.gov.hr/

Posta elettronika: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Faks: + 385 1 555 7222

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-qrati muniċipali fil-Kroazja huma responsabbli għall-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 21 tar-Regolament, abbażi tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (NN Nri 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) u skont l-Att dwar it-Territorji u s-Sedi tal-Qrati (NN Nru 128/14).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Fir-rigward tad-dokumenti msemmijin fl-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament, ir-Repubblika tal-Kroazja taċċetta t-traduzzjonjiet tagħhom fil-Kroat bl-alfabett Latin, skont l-Artikolu 6 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi li l-Awtoritajiet Ċentrali jaċċettaw għall-komunikazjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra, kif imsemmi fl-Artikolu 59 tar-Regolament, huma dawn:

(a) il-lingwa Kroata, għall-formoli ta' applikazzjoni u ta' talbiet;

(b) għal tipi oħra ta' komunikazzjoni, l-Awtorità Ċentrali taċċetta, fuq talba, il-lingwa Kroata jew dik Ingliża.

L-aħħar aġġornament: 17/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Italja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-awtoritajiet ġuridiċi kompetenti biex jittrattaw it-talbiet għall-kisba ta’ dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà skont l-Art. 27(1) u l-appelli kontra deċiżjonijiet dwar dawn it-talbiet skont l-Art. 32(2), huma l-Qrati ta’ Appell.

Id-dettalji ta' dawn l-awtoritajiet jinstabu fis-sit web http://www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-mezzi ta’ appell li ssir referenza għalihom fl-Art. 33 huma l-mezzi ta’ appell ordinarju u straordinarju (appell lill-Qorti ta’ Cassazione; revoka mill-istess qorti (revocazione), u kontestazzjonijiet minn terzi (oppozizione di terzo).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

L-awtorità ġuridika li għandha l-kompetenza li tagħmel rieżami skont l-Art. 19 tar-regolament hija l-istess awtorità ġuridika li tkun ħarġet id-deċiżjoni, dan ir-rieżami jsir skont ir-regoli tal-proċediment li jkun ġie attivat għat-tfassil tal-istess deċiżjoni li tkun suġġett ta’ rieżami.

Id-dettalji ta’ dawn l-awtoritajiet jistgħu jinstabu f’dan l-indirizz

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali hija l-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Dipartiment għall-Ġustizzja Minorili:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Indirizz iċċertifikat tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaprot.dgmc@giustiziacert.it

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità kompetenti fejn tidħol l-eżekuzzjoni skont l-Art. 21 huma t-Tribunali Ordinarji (l-Art. 9 (II), tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Taljan).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjoni tad-dokumenti, skont l-Art. 20, 28 u 40, hija t-Taljan.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa aċċettata mill-awtorità ċentrali għall-komunikazzjoni mal-awtoritajiet l-oħra ċentrali, skont l-Art. 59, hija t-Taljan.

L-aħħar aġġornament: 09/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Ċipru

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qrati li għandhom ġuriżdizzjoni sabiex jeżaminaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) huma l-Qrati Distrettwali tal-Familja f'Nikosija, Limassol, Larnaca/Famagusta u Paphos.

 • Il-Qorti tal-Familja (Oikogeneiakó Dikastírio) ta’ Nikosija

Telefown: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Il-Qorti tal-Familja f'Limassol

Telefown: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Il-Qorti tal-Familja f'Larnaka/Famagusta.

Telefown: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Il-Qorti tal-Familja f'Paphos

Telefown: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni sabiex tittratta appelli kontra deċiżjonijiet minn applikazzjonijiet bħal dawn skont l-Artikolu 32(2) hi l-Qorti tal-Appell tal-Familja (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Hija għandha sede fil-Qorti Suprema u d-dettalji ta’ kuntatt tagħha huma:

 • Il-Qorti Suprema ta' Ċipru
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Telefown: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fis-sistema ġudizzjarja tagħna ma hemmx qorti tat-tielet istanza: ma hemmx il-possibiltà ta’ ritrattazzjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Tista’ tintalab reviżjoni tat-tip previst minn dan l-Artikolu permezz ta’ applikazzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni (aítisi paramerismoú tis apófasis) skont id-dispożizzjoni 48, ir-regola 9(h) u (n) tar-Regoli tal-Proċedura Ċivili (Thesmoí Politikís Dikonomías). L-applikazzjoni trid issir lill-Qorti tal-Familja li tat id-deċiżjoni li tixtieq tiġi annullata.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

 • Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikosija

Cyprus

Kuntatti:

 • Ms Konstantina Sophocleous

Uffiċjal Amministrattiv

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Telefown: (+357) 22805973

Faks: (+357) 22518328

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Ms Troodia Dionisiou

Uffiċjal Amministrattiv

Unità għall-Kooperazzjoni Legali Internazzjonali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Ordni Pubblika

Telefown: (+357) 22805932

Faks: (+357)22518328

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

 • Il-Qorti tal-Familja f'Nikosija

Telefown: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Il-Qorti tal-Familja f'Limassol

Telefown: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Il-Qorti tal-Familja f'Larnaka/Famagusta.

Telefown: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Il-Qorti tal-Familja f'Paphos

Telefown: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

Posta elettronika: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Grieg u l-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Grieg u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 07/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Latvja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Fil-Latvja l-qrati li għandhom il-kompetenza biex jisimgħu applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibilità skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament huma l-qrati ta' ġuriżdizzjoni ġenerali, jiġifieri l-qrati distrettwali (jew tal-belt ta' distrett).

Fil-Latvja l-qrati li għandhom il-kompetenza biex jisimgħu l-appelli minn deċiżjonijiet mogħtija f'applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibilità skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament huma l-qrati reġjonali, bl-intermedjazzjoni tal-qorti distrettwali (jew tal-belt ta' distrett) rilevanti.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Deċiżjoni mogħtija fl-appell skont l-Artikolu 33 tar-Regolament tista' tiġi kkontestata quddiem is-Senat tal-Qorti Suprema, bl-intermedjazzjoni tal-qorti reġjonali rilevanti.

Id-dettalji ta' kuntatt:

Il-Qorti Suprema,

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Il-Latvja

Tel.: +371 670 203 50

Faks: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-konvenut jista' jagħmel talba biex kawża terġa tiġi eżaminata mill-ġdid b'rabta ma' reviżjoni ta' deċiżjoni, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament billi jippreżenta rikors:

1)      fir-rigward tar-reviżjoni ta' sentenza jew deċiżjoni mogħtija minn qorti distrettwali (jew tal-belt ta' distrett) – fil-qorti reġjonali rilevanti;

2)      fir-rigward tar-reviżjoni ta' sentenza jew deċiżjoni mogħtija minn qorti reġjonali – fl-Awla tal-Kawżi Ċivili tal-Qorti Suprema;

3)      fir-rigward tar-reviżjoni ta' sentenza jew deċiżjoni mogħtija minn awla tal-Qorti Suprema - fit-Taqsima tal-Kawżi Ċivili tas-Senat tal-Qorti Suprema.

Ma jistax jiġi ppreżentat rikors jekk ikun skada l-perjodu li fih id-dokument eżekuttiv rigward id-deċiżjoni rilevanti seta' jiġi ppreżentat għall-eżekuzzjoni.

Meta tisma' rikors il-qorti teżamina jekk iċ-ċirkostanzi indikati mill-applikant jistgħux ikunu meqjusa bħala ċirkostanzi li jiġġustifikaw ir-reviżjoni tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 19 tar-Regolament. Jekk il-qorti tikkonkludi li ċ-ċirkostanzi jiġġustifikaw ir-reviżjoni tas-sentenza, hija tħassar is-sentenza kompletament u tibgħat il-kawża quddiem il-qorti tal-prim'istanza biex tiġi eżaminata mill-ġdid. Jekk il-qorti tqis li ċ-ċirkostanzi indikati fir-rikors m'għandhomx ikunu kkunsidrati bħala ċirkostanzi li jiġġustifikaw ir-reviżjoni tas-sentenza, hija tiċħad ir-rikors. Jista' jsir ilment anċillari fir-rigward tad-deċiżjoni tal-qorti.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Fil-Latvja, l-Amministrazzjoni tal-Fond għall-Garanzija tal-Manteniment taqdi l-funzjoni ta’ awtorità ċentrali.L-informazzjoni dwar kif tista’ tiġi kkuntatjata hija:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvja

Tel.:     + 371 67 830 626

Fax:     + 371 67 830 636

e-mail:pasts@ugf.gov.lv

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Fil-Latvja, l-Amministrazzjoni tal-Fond għall-Garanzija tal-Manteniment taqdi l-funzjonijiet speċjali tal-awtoritajiet ċentrali msemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Għall-iskopijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament, fil-Latvja l-awtoritajiet li għandhom il-kompetenza biex jisimgħu l-applikazzjonijiet għaċ-ċaħda jew għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta' deċiżjoni huma l-qrati distrettwali (jew tal-belt ta' distrett) li fil-ġuriżdizzjoni tagħhom tkun trid tiġi eżegwita d-deċiżjoni tal-qorti barranija.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Latvja taċċetta traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament bl-ilsien nazzjonali, jiġifieri l-Latvjan.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Latvja taċċetta biss l-applikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 56 tar-Regolament (l-Annessi VI u VII tar-Regolament) fil-lingwa nazzjonali, jiġifieri l-Latvjan.

Il-Latvja taċċetta talbiet għal miżuri speċifiċi (l-Anness V tar-Regolament) bil-Latvjan jew inkella bl-Ingliż.

Fil-każ ta' komunikazzjonijiet oħra l-Awtorità Ċentrali, meta mitluba, taċċetta l-Latvjan jew l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 16/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Litwanja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Ir-rikorsi għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament u l-appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali rikorsi skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament huma eżaminati mil-Lietuvos apeliacinis teismas [Qorti tal-Appell tal-Litwanja].

The Court of Appeal of Lithuania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
e-mail :Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaapeliacinis@apeliacinis.lt

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Sentenza adottata mill-Qorti tal-Appell tal-Litwanja wara li tisma’ appell minn deċiżjoni dwar rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà tista’ tiġi appellata fil-kassazzjoni quddiem il-Qorti Suprema tal-Litwanja. It-tali appelli jinstemgħu skont ir-Regoli li jirregolaw il-proċedimenti fil-qorti tal-kassazzjoni, kif stabbilit mill-Kodiċi Litwan tal-Proċedura Ċivili, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fir-Regolament jew fil-Liġi Litwana li timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dik internazzjonali li tirregola l-proċedimenti ċivili. Meta jintlaqa’ appell quddiem il-qorti tal-kassazzjoni, dan jiddaħħal bi prijorità fil-lista ta’ kawżi li għandhom jinstemgħu fil-kassazzjoni mill-Qorti Suprema. Il-Qorti Suprema tistabbilixxi skadenza ta’ mhux iktar minn 14-il jum biex jiġu ppreżentati r-risposti tal-appell. Fin-notifika tagħha tar-reġistrazzjoni tal-appell fil-lista tal-kawżi li għandhom jinstemgħu fil-kassazzjoni mill-Qorti Suprema (l-Artikolu 350(7) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili), il-Qorti Suprema tinnotifika lill-partijiet u lil persuni oħra involuti fil-każ dwar l-iskadenza stabbilità għar-risposta tal-appell.

Il-partijiet huma obbligati li jissottomettu risposta bil-miktub għall-appell filwaqt li persuni oħra involuti fil-każ jistgħu jissottomettu risposta bil-miktub għall-appell sad-data tal-iskadenza stabbilità mill-Qorti Suprema. Dik l-iskadenza hija kkalkulata mid-data li fiha l-appell jiddaħħal fil-lista ta’ kawżi li għandhom jinstemgħu fil-kassazzjoni mill-Qorti Suprema.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Id-deċiżjonijiet ta’ manteniment jiġu riveduti, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament, mill-qorti li tkun tathom. Ladarba tkun aċċettat rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni dwar l-obbligi ta’ manteniment, il-qorti għandha tibgħat kopja ta’ dak ir-rikors u l-annessi tiegħu lir-rikorrent u tinfurmah li hu għandu jippreżenta tweġiba bil-miktub għar-rikors fi żmien 14-il jum mid-data li fiha jkun intbgħat ir-rikors. Rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni dwar l-obbligi ta’ manteniment jiġi eżaminat mill-qorti permezz ta’ proċedura bil-miktub. Jekk tqis li jkun meħtieġ, il-Qorti tista’ ssejjaħ proċedimenti orali biex tisma’ r-rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni dwar il-manteniment. Il-Qorti trid teżamina rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni dwar l-obbligi ta’ manteniment mhux iktar tard minn 14-il jum wara l-iskadenza tat-terminu għall-preżentata tar-risposti u trid tagħti deċiżjoni dwar waħda mill-possibilitajiet ta’ azzjoni msemmija fl-Artikolu 19(3) tar-Regolament.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Vilnius State-guaranteed Legal Aid Service

Odminių g. 11

LT-01122 Vilnius

Numru tat-telefon: (8 5) 264 7480

Numru tal-faks: (8 5) 264 7481

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidavilniausvgtpt@infolex.lt

Fejn ir-rikorsi jirrelataw ma’ obbligi ta’ manteniment li jirriżultaw minn relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied lejn persuni taħt il-21 sena, il-Bord tal-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Istat taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol iwettaq il-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali.

Konstitucijos pr. 12-101

LT-09308 Vilnius

Numru tat-telefon: +370 443 26659

Numru tal-faks: +370 443 27341

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamazeikiai@sodra.lt

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Meta r-rikorsi jikkonċernaw obbligi ta’ manteniment li jirriżultaw minn relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied fir-rigward ta’ persuni taħt l-età ta’ 21 sena, l-Amministrazzjoni tal-Fondi għall-Manteniment tat-Tfal taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u tax-Xogħol twettaq il-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 51 tar-Regolament.

Dettalji ta’ kuntatt tal-Amministrazzjoni tal-Fond għall-Manteniment tat-Tfal taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol:


Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Numru tat-telefon: (8 5) 272 8081

Numru tal-faks: (8 5) 265 3984
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@vif.lt

Meta ċ-ċirkostanzi jeħtieġu dan, tingħata għajnuna legali garantita mill-Istat fir-rigward tar-rikorsi elenkati fl-Artikolu 56 tar-Regolament skont il-proċedura stabbilità mil-Liġi dwar l-Għajnuna Legali Garantita mill-Istat, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-Liġi Litwana li timplimenta l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u dik internazzjonali li tirregola l-proċedimenti ċivili, jew fir-Regolament. Jekk isir evidenti matul ir-reviżjoni tar-rikorsi elenkati fl-Artikolu 56 tar-Regolament li rikorrent ikun jeħtieġ għajnuna legali garantita mill-Istat, is-Servizz tal-Għajnuna Legali Garantita mill-Istat ta’ Vilnius u l-Amministrazzjoni tal-Fond għall-Manteniment tat-Tfal taħt il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u tax-Xogħol jittrażmettu r-rikors għal għajnuna legali garantita mill-Istat direttament lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-organizzazzjoni ta’ għajnuna legali garantita mill-Istat, jiġifieri s-servizzi Litwana ta’ għajnuna legali ggarantiti mill-Istat.

Ismijiet u dettalji ta’ kuntatt tas-servizzi Litwana tal-għajnuna legali ggarantiti mill-Istat

Servizz tal-għajnuna legali ggarantit mill-Istat

Indirizz

Telefon

Faks

Email

Vilnius State-guaranteed Legal Aid Service

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidavilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunas State-guaranteed Legal Aid Service

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėda State-guaranteed Legal Aid Service

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliai State-guaranteed Legal Aid Service

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasvgtpt@svgtpt.lt

Panevėžys State-guaranteed Legal Aid Service

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidapaneveziovgtpt@infolex.lt

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Ir-rikorsi għar-rifjut li tiġi infurzata d-deċiżjoni ta’ manteniment tal-qorti tal-oriġini, jew kollha kemm hi jew parzjalment, kif imsemmi fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament, għandhom jinstemgħu mill-Qorti tal-Appell tal-Litwanja.

The Court of Appeal of Lithuania
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Numru tat-telefon: (8 5) 266 3479
Numru tal-faks: (8 5) 266 3060
E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaapeliacinis@apeliacinis.lt

Ir-rikorsi biex jiġi sospiż l-infurzar tad-deċiżjoni dwar il-manteniment tal-qorti tal-oriġini, jew b’mod sħiħ jew parti minnu, kif imsemmi fl-Artikolu 21(3) tar-Regolament, jinstemgħu mill-qorti distrettwali tal-post fejn qed jintalab l-infurzar.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Litwan hija l-unika lingwa aċċettata għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 20 tar-Regolament, iżda kemm il-Litwan kif ukoll l-Ingliż huma aċċettati għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 28 u 40.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati għal skop ta’ komunikazzjoni bejn l-Awtorità Ċentrali Litwana u Awtoritajiet Ċentrali oħrajn, skont l-Artikolu 59 tar-Regolament, huma l-Litwan u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 08/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Lussemburgu

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

- Ġuriżdizzjoni territorjali

L-applikazzjoni għad-dikjarazzjoni tal-eżegwibbiltà għandha tiġi ppreżentata lill-President tat-Tribunal tar-Reġjun ("Président du Tribunal d'Arrondissement").

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (352) 47 59 81-1
Faks:(352) 47 59 81-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel: (352) 80 32 14 - 1
Faks: (352) 80 71 19 jew (352) 802484

Appell kontra d-deċiżjoni relatata mal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel: (352) 47 59 81-1
Faks:(352)47 59 81-396

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Id-deċiżjoni mogħtija waqt l-appell għandha tkun soġġetta biss għal appell fil-kassazzjoni.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00(352) 475981-369/373

Faks: 00(352) 475981-773

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-konvenut li ma jkunx deher fil-Lussemburgu għandu d-dritt li jitlob li d-deċiżjoni terġa' tiġi eżaminata quddiem il-qorti li oriġinarjament tat id-deċiżjoni inkwistjoni, skont il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 19 tar-Regolament imsemmi fil-paragrafu 1. Din it-talba hija introdotta skont il-modalitajiet applikati quddiem il-qorti li tkun tat id-deċiżjoni soġġetta għal eżaminazzjoni mill-ġdid.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: (352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux ( Ordnijiet kundizzjonali ta' ħlas u mandat ta' qbid fuq introjtu protett): Tel: (352) 530 529 200 Faks: (352) 530 529 201

Justice de Paix de Luxembourg

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel: (352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel: (352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel: (352) 80 32 14-1

Faks: (352) 807119 jew (352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali hi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja.

Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel: 00(352) 47 59 81 -393/329
Faks: 00(352) 47 05 50
Posta elettronika: parquet.general@justice.etat.lu

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità kompetenti hi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja.

Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel: 00(352) 475981-393/329

Faks: 00(352) 470550

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Lussemburgu jaċċetta, apparti l-Franċiż, li l-komunikazzjonijiet isiru wkoll bil-Ġermaniż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Lussemburgu jaċċetta, apparti l-Franċiż, li l-komunikazzjonijiet isiru wkoll bil-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 24/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Ungerija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti distrettwali li tinsab fis-sede tal-qorti reġjonali; f'Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Buda. L-appelli huma ġestiti mill-qrati reġjonali jew, f'Budapest, il-Qorti Reġjonali Kapitali ta' Budapest.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Talba għal reviżjoni mill-Qorti Suprema (Curia), trid tiġi sottomessa lill-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni fil-prim istanza.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-proċedura ta' revizjoni skont l-Artikolu 19 trid tinbeda fil-qorti distrettwali li taġixxi fil-prim istanza, skont ir-regoli ta' proċess mill-ġdid (Att III tal-1952 tal-Kodiċi tal-Proċedura ċivili, Kapitolu XIII, Taqsimiet 260-269.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Ministry of Justice of Hungary

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tel: (36) 1 795 4846,

Faks: (36) 1 795 0463,

Email: nmfo@im.gov.hu

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Fil-proċedimenti skont l-Artikolu 21(2), il-qorti distrettwali li tinsab fis-sede tal-qorti reġjonali jew f'Budapest, il-Qorti Distrettwali Ċentrali ta' Buda. Fi proċedimenti skont l-Artikolu 21(3), il-qorti distrettwali li fil-ġuriżdizzjoni tagħha huwa stabbilit il-marixxall tal-qorti fil-proċedura ta' infurzar.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ungeriż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

(a) Formoli għas-sottomissjoni ta' applikazzjoni: Ungeriż

(b) Formoli għas-sottomissjoni ta' talba: Ungeriż, Ingliż jew Ġermaniż

(c) Għal komunikazzjoni oħra, l-Awtorità Ċentrali meta ssirilha talba taċċetta l-Ingliż u l-Ġermaniż apparti l-Ungeriż.

L-aħħar aġġornament: 25/09/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Malta

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li għandha kompetenza li tittratta l-applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1) hija l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Il-qorti li għandha kompetenza li titratta appelli kontra deċiżjonijiet fuq tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 32(2) hija l-Qorti tal-Appell. Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti ta' l-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Ladarba deċiżjoni dwar appell tingħata mill-Qorti tal-Appell m’hemm l-ebda forma oħra ta’ rikors disponibbli f’Malta.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

l-proċedura ta’ reviżjoni għall-fini tal-Artikolu 19 hija stabbilita fl-Artikolu 7 tal-Ordni Internazzjonali tal-Obbligu tal-Manteniment, 2011 (Avviż Legali 452/11) dwar ‘Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni’. Il-qorti li għandha ġuriżdizzjoni f’dan ir-rigward hija l-Qorti tal-Appell u dawn huma d-dettalji tal-kuntatt tagħha:

Indirizz:

Qorti tal-Appell

Qrati tal-Ġustizzja

Triq ir-Repubblika

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali hija l-Uffiċjal Ezekuttiv Ewlieni tas-Social Care Standards Authority.  Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 25494000

Faks: + 356 25494355

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafeedback-scsa@gov.mt

Website: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://scsa.gov.mt/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhux applikabbli

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtoritajiet li huma kompetenti fi kwistjonijiet ta' eżekuzzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Dawn li ġejjin huma d-dettalji ta’ kuntatt:

Indirizz:

Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja

Qrati tal-Ġustizzja

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

L-Ingliż

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Malti jew l-Ingliż

L-aħħar aġġornament: 21/01/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Olanda

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

L-imħallfin li jisimgħu rikorsi għal provvediment provviżorju fil-Qrati Distrettwali għandhom kompetenza biex jisimgħu applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà, skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament.

Skont l-Artikolu 32(2), il-Qorti Distrettwali li għandha l-kompetenza li tisma’ appelli minn deċiżjonjiet f’applikazzjonijiet bħal dawn hija l-qorti tal-imħallef li jkun ta l-provvediment provviżorju.Tista' tinkiseb informazzjoni dwar id-dettaliji għall-kuntatt tal-Qrati Distrettwali fuq il-websajt tal-Kunsill tal-Ġudikatura: www.rechtspraak.nl.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura ta’ appell imsemmija fl-Artikolu 33 hija appell quddiem il-qorti tal-kassazzjoni.

L-appelli f'kassazzjoni jinstemgħu mill-aktar qorti għolja fil-ġudikatura ordinarja, il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi (Hoge Raad der Nederlanden). L-għan tal-kassazzjoni huwa li tinżamm uniformità legali, li jiġi ggwidat l-iżvilupp tal-liġi u biex tiġi ssalvagwardjata l-protezzjoni legali. Il-kassazzjoni tista' biss tqis punti ta' liġi. Il-Qorti Suprema teżamina biss jekk il-liġi, inklużi r-regoli proċedurali, ġietx korrettament applikata. Fi kwistjonijiet ta' fatt, hija marbuta minn dak li jkun ġie stabbilit mis-sentenza kkontestata. Il-partijiet fl-appelli f'kassazzjoni huma rrappreżentati minn avukat fil-Qorti Suprema.

Fil-proċedimenti b'rikors, jiġi ppreżentat rikors li jagħti r-raġunijiet għall-appell. Il-konvenut jista' jippreżenta nota tal-eċċezzjonijiet fi żmien tliet ġimgħat (jew fi żmien differenti deċiż mill-Qorti Suprema). Jekk jitqies li jkun xieraq fl-interessi tal-kawża, l-avukati jistgħu jipprovdu kjarifiki. Il-Prokuratur Ġenerali tal-Qorti Suprema jagħti opinjoni bil-miktub u mbagħad il-Qorti Suprema tagħti s-sentenza tagħha.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Rikors għal reviżjoni għandu jissejjes fuq waħda mir-raġunijiet elenkati fl-Artikolu 19 tar-Regolament u b'rispett tal-iskadenzi stipulati f'dak l-Artikolu, quddiem il-qorti li tkun tat id-deċiżjoni. Fil-Pajjiżi l-Baxxi din tista' tkun il-Qorti Distrettwali jew il-Qorti tal-Appell.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali maħtura hija l-Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Ġbir ta’ Pagamenti ta’ Manteniment).

Id-dettalji għall-kuntatt tal-LBIO huma:

Marten Meesweg 109-111

Kaxxa postali 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)10 289 4895

Fax: +31(0)10 289 4882

E-mail iia@lbio.nl

Websajt www.lbio.nl

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-uffiċjali eżekuttivi tal-qorti għandhom il-kompetenza li jeżegwixxu d-deċiżjonijiet.

Id-dettalji tal-kuntatt tal-Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (l-Organizzazzjoni Professjonali Rjali ta’ Uffiċjali Ġudizzjarji fil-Pajjiżi l-Baxxi) huma:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM The Hague

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Fax: +31 (0)70 890 3531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Websajt www.kbvg.nl

Il-websajt fiha elenku tal-ismijiet u l-indirizzi tal-uffiċċji tal-uffiċjali eżekuttivi fil-Pajjiżi l-Baxxi.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

It-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 huma aċċettati biss bil-lingwa Olandiża.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

It-talba jew il-formola ta' applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 59(1) għandha timtela bil-lingwa Olandiża.

L-aħħar aġġornament: 10/10/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Awstrija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Applikazzjonijiet: il-Qorti distrettwali rilevanti (Bezirksgericht) (skont l-Artikolu 27(2): il-Qorti b’ġurisdizzjoni fuq il-post tar-residenza abitwali tad-debitur jew fil-post tal-infurzar).

Rimedji: appell kontra deċizjoni (Berufung) jew appell kontra Punt tal-Liġi (Rekurs) lill-Qorti Reġjonali permezz tal-Qorti Distrettwali li tkun ħarġet id-deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fl-Awstrija: irid isir rikors għal reviżjoni (Revisionsrekurs) skont l-Artikolu 78(1) u l-Artikolu 411(4) tal-Kodiċi ta’ Eżekużżjoni (Exekutionsordnung) flimkien mal-Artikolu 528 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung) lill-Qorti tal-Prim’ Istanza (il-Qorti Distrettwali), li tirreferih lill-Qorti Suprema (Oberster Gerichtshof) għal deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fil-każ ta’ notifika regolari skont il-liġi Awstrijaka: applikazzjoni għal restitutio in integrum (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) kontra n-nuqqas li jiġi osservat il-limitu ta’ żmien għall-kontestazzjoni tat-talba jew kontra n-nuqqas ta’ osservanza ta’ smigħ.

Fil-każ ta’ irregolarità tan-notifika skont il-liġi Awstrijaka: appell kontra d-deċiżjoni (fil-każ ta’ sentenzi mogħtija b’kontumaċja), u appell kontra Punt tal-Liġi (fil-każ ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji ibbażati fuq kontumaċja).

L-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati b’ġurisdizzjoni: L-appelli kollha għandhom isiru fil-Qorti tal-Prim’ Istanza, li jew tiddeċiedi hi nnifisha dwar il-kwistjoni (pereżempju fil-każ ta’ restitutio in integrum) jew tirrinvjaha lill-Qorti Superjuri għal deċiżjoni.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Għal kwistjonijiet kollha;

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Unità tal-Organizzazzjoni: Abteilung I 10

Indirizz tal-posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidateam.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-kwistjonijiet kollha ta’ infurzar jiġu deċiżi mill-Qorti bil-ġurisdizzjoni għall-infurzar skont l-Artikoli minn 17 sa 19 tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni, jew jekk ikun meħtieġ, mill-Qorti tal-Appell.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ġermaniż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Ġermaniż, Ingliż, Franċiż.

L-aħħar aġġornament: 25/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Polonja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qrati kompetenti fir-Repubblika tal-Polonja skont l-Artikolu 27(1) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 huma l-qrati reġjonali (sądy okręgowe) (skont l-Artikolu 11511(1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Kodeks postępowania cywilnego) tas-17 ta’ Novembru 1964).

Il-qrati kompetenti fir-Repubblika tal-Polonja għall-appelli msemmija fl-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 huma l-qrati tal-appell (sądy apelacyjne) (l-Artikolu 394 et seq., flimkien mal-Artikolu 11511 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Appell jiġi ppreżentat f’qorti tal-appell permezz tal-qorti reġjonali li tkun ħarġet id-deċiżjoni kkontestata (l-Artikolu 369, flimkien mal-Artikolu 397(2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fil-Polonja, skont l-Artikoli 3981 – 39821 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, appell fil-kassazzjoni (skarga kasacyjna) hija l-proċedura ta’ rimedju msemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009. Il-Qorti kompetenti hija l-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy). L-appell fil-kassazzjoni għandu jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti Suprema permezz tal-qorti tal-appell (sąd apelacyjny) li ħarġet id-deċiżjoni kkontestata (l-Artikolu 3985(1) flimkien mal-Artikolu 11511(3) tal-Kodiċi Pollakk tal-Proċedura Ċivili).

Dettalji ta’ kuntatt għall-Qorti Suprema:

Il-Qorti Suprema (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw

Poland

Tel.: +48 22 530 8246

Posta elettronika: ppsek@sn.pl

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fil-Polonja, il-proċedura għall-annullament ta’ sentenza dwar arranġament dwar manteniment irregolat bl-Artikolu 11442 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili hija l-proċedura msemmija fl-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009. Rikors għal din il-proċedura tiġi ppreżentata fil-qorti li tkun ħarġet id-deċiżjoni kkontestata. Dan ifisser li, skont liema qorti tkun tat is-sentenza kkontestata dwar manteniment, il-ġuriżdizzjoni fis-sens tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 tista’ tkun f’idejn:

(a) qorti distrettwali (sąd rejonowy)

(b) qorti reġjonali (sąd okręgowy) (jekk dik il-qorti tkun tat sentenza dwar manteniment fi proċedimenti ta’ separazzjoni, divorzju jew annullament).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali maħtura skont l-Artikolu 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 fil-Polonja hija:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u d-Drittijiet tal-Bniedem (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Id-Diviżjoni għall-Irkupru Internazzjonali ta’ Manteniment u Investigazzjonijiet Transfruntiera dwar Kwistjonijiet ta’ Responsabbiltà tal-ġenituri (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel. / Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Posta elettronika: alimenty@ms.gov.pl

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Il-qrati reġjonali (sądy okręgowe) huma maħtura bħala l-awtorità ċentrali għall-fini ta’ trażmissjoni ta’ rikorsi u għat-teħid tal-miżuri xierqa kollha fir-rigward ta’ dawn ir-rikorsi.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati reġjonali huma elenkati fl-Anness 2PDF(193 Kb)pl.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Skont l-Artikolu 843(1) u (2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-awtorità kompetenti fil-Polonja biex jinbdew l-azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 hija l-qorti distrettwali (sąd rejonowy) b’ġuriżdizzjoni ratione materiae, meta l-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni jkunu għaddejja; meta l-eżekuzzjoni tkun għadha ma nbdietx, din l-awtorità tkun il-qorti distrettwali (sąd rejonowy) b’ġuriżdizzjoni ratione materiae skont ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni ġenerali.

Skont l-Artikolu 758 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, l-awtorità kompetenti fil-Polonja biex jinbdew l-azzjonijiet msemmija fl-Artikolu 21(3) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 hija l-qorti distrettwali (sąd rejonowy) li tinkludi l-bailiff li jkun qed jeżegwixxi d-deċiżjonijiet tagħha;

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati huma elenkati fuq http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Polonja taċċetta biss il-lingwa Pollakka għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-awtoritajiet ċentrali fil-Polonja għal kwalunkwe komunikazzjoni oħra, f’konformità mal-Artikolu 59(3) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, huma: il-Pollakk u l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 02/04/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Portugall

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Fir-rigward tal-Artikolu 27(1):

- kawżi ta' manteniment li jinvolvu l-ulied (minuri jew le) jew il-miżżewġin jinstemgħu mis-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri (Juízo de Família e Menores), jekk ikun hemm. Jekk le, il-kawża tinstema' mis-Sezzjoni Ċivili Lokali (Juízo Local Cível), jekk ikun hemm, jew mis-Sezzjoni Ġenerali Lokali (Juízo Local de Competência Genérica).

- il-kawżi l-oħra kollha ta' manteniment li jiġu minn rabtiet familjari oħrajn, sew jekk bid-demm u sew jekk bi żwieġ, jinstemgħu mis-Sezzjoni Ċivili Lokali jekk ikun hemm, jew mis-Sezzjoni Ġenerali Lokali.

Fir-rigward tal-Artikolu 3(2), il-qorti kompetenti hija l-Qorti tal-Appell (Tribunal da Relação).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Deċiżjoni mogħtija fl-appell tista' tiġi kkontestata fuq punt tad-dritt quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Suprema (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(a):

- il-proċedura ta' rieżami hija l-proċedura ta' rieżami straordinarja stipulata fl-Artikolu 696(e) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(b):

- il-proċedura ta' rieżami hija l-proċedura ta' rieżami straordinarja stipulata fl-Artikolu 696(e) u fl-Artikolu 140 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

L-appell jinstema' mill-qorti li tkun tat id-deċiżjoni li tkun qed tiġi rieżaminata (l-Artikolu 697(1) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Aworità Ċentrali tal-Portugall għall-finijiet ta' dan ir-Regolament hija d-dipartiment governattiv li ġej:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Tel.: +351 217906200; +351 217906223

Faks: +351 211545100/16

Indirizz elettroniku: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Sit: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

F'kawżi relatati mal-obbligi ta' manteniment li jinvolvu tfal, sew jekk taħt l-età u sew jekk le, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri, jew, jekk ma jkunx hemm, is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni (Juízo de Execução).

F'kawżi relatati mal-obbligi ta' manteniment bejn il-konjuġi, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Familja u l-Minuri, jew, jekk ma jkunx hemm, is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni.

F'każijiet relatati mal-obbligu ta' manteniment li jiġu minn rabtiet familjari, jew bid-demm jew biż-żwieġ, il-qorti li għandha l-ġuriżdizzjoni hija:

- is-Sezzjoni tal-Eżekuzzjoni, jew, jekk ma jkunx hemm,

- is-Sezzjoni Ċivili Ċentrali (Juízo Central Cível) għal kawżi b'valur ogħla minn EUR 50 000, jew

- mis-Sezzjoni Ġenerali jew mis-Sezzjoni Ċivili Lokali, jekk ikun hemm, għal kawżi b'valur ta' €50 000 jew inqas.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 hija l-Portugiż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtorità Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħrajn imsemmija fl-Artikolu 59 huma l-Portugiż, l-Ingliż u l-Franċiż.

L-aħħar aġġornament: 08/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Rumanija

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-kompetenza għad-deċiżjoni dwar ir-rikors għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà (exequatur) hija tal-qorti b'ġuriżdizzjoni fuq il-post tar-residenza tas-soltu tal-parti li l-eżekuzzjoni tintalab kontriha jew fuq il-post tal-eżekuzzjoni (l-Artikolu 95 u l-Artikolu 1098 tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Deċiżjoni dwar rikors għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà (exequatur) tista’ tiġi appellata. Il-kompetenza għal deċiżjoni fuq appell kontra deċiżjoni dwar rikors għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà (exequatur) hija tal-Qorti tal-Appell (l-Artikolu 96 tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Deċiżjoni mogħtija fl-appell (apel) tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ rieżami fuq punt ta' liġi (l-Artikolu 97(1) tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili). Rieżami fuq punt ta' liġi jaqa' taħt il-kompetenza tal-Qorti Superjuri tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Telefon: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Websajt: http://www.scj.ro.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont l-Artikolu 19, għal proċedura ta' rieżami (procedura de reexaminare):

Il-qorti kompetenti hija dik li tkun ħarġet id-deċiżjoni, tipikament qorti jew tribunal distrettwali.

Skont l-Artikolu 505(1) tal-Liġi Nru 134/2010, dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rikors għal annullament jiġi ppreżentat lill-qorti li s-sentenza tagħha tkun qed tiġi kkontestata.

Skont l-Artikolu 510(1) tal-Liġi Nru 134/2010 dwar il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, rikors għal rieżami jiġi ppreżentat mal-qorti li tkun ħarġet is-sentenza finali li fir-rigward tagħha jkun ġie ppreżentat rikors għal rieżami.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat għal-Liġi Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

tel. 0040372041077

faks 0040372041079, 0040372041084

email: ddit@just.ro jew dreptinternational@just.ro

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità b'kompetenza għall-eżekuzzjoni hija l-qorti li l-post tar-residenza jew il-post tal-eżekuzzjoni tad-debitur ikun jinsab fil-ġuriżdizzjoni tagħha.

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Ir-Rumen.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Minbarra r-Rumen, il-Ministeru tal-Ġustizzja jaċċetta l-użu tal-Ingliż u l-Franċiż għall-komunikazzjoni ma' awtoritajiet ċentrali oħra fl-Unjoni Ewropea.

L-aħħar aġġornament: 12/04/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Slovenja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qrati distrettwali kollha (okrožna sodišča) huma kompetenti biex jittrattaw rikorsi għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1).

L-appelli mressqa skont l-Artikolu 32(2) kontra deċiżjoni dwar rikors għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà jiġu ttrattati mill-qorti li tiddikjara li d-deċiżjoni hija titolu eżekuttiv.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Skont l-Artikolu 109 tal-Att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat u l-Proċedura (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), l-appelli minn deċiżjonijiet dwar proċeduri ta' rimedju jitressqu lill-Qorti Suprema (Vrhovno sodišče).

Il-Qorti Suprema tar-Repubblika tas-Slovenja

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefown: (01) 366 44 44

Faks: (01) 366 43 01

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaurad.vsrs@sodisce.si

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku), il-proċeduri applikati fir-Repubblika tas-Slovenja għall-finijiet tal-Artikolu 19 huma, skont il-każ, "Ritrattazzjoni" (Obnova postopka) (l-Artikoli 394-401 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili) jew "Talba għal ritorn għall-istatus quo" (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (l-Artikoli 116-120 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili).

Għall-proċedura ta' rieżami u għall-finijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament, huma l-qrati distrettwali li għandhom ġuriżdizzjoni, speċifikatament il-qorti li tkun iddeċidiet fl-ewwel istanza.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità ċentrali Slovena huma:

Fond għall-Boroż ta' Studju, l-Iżvilupp, id-Diżabilità u l-Manteniment (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefown: +386 1 4720 990

Faks: +386 1 4345 899

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidajpsklad@jps-rs.si

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.jpi-sklad.si/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Ma hemm l-ebda korp pubbliku jew korp ieħor innominat.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Il-qrati lokali (okrajna sodišča) huma kompetenti fikwistjonijiet ta' eżekuzzjoni (l-Artikolu 5 tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni u l-Mandati Kawtelatorji (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa uffiċjali tal-qrati fir-Repubblika tas-Slovenja hija s-Sloven, ħlief fil-qrati elenkati hawn taħt, fejn il-lingwi uffiċjali huma s-Sloven u waħda mil-lingwi tal-komunitajiet nazzjonali:

Il-Qorti Distrettwali ta' Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Is-Sloven u t-Taljan

Il-Qorti Lokali ta' Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Is-Sloven u t-Taljan

Il-Qorti Lokali ta' Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Is-Sloven u t-Taljan

Il-Qorti Lokali ta' Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Is-Sloven u l-Ungeriż

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Għall-fini ta' komunikazzjoni ma' awtoritajiet ċentrali oħrajn, l-awtorità ċentrali fis-Slovenja approvat ukoll l-użu tal-Ingliż flimkien mal-użu tal-lingwi uffiċjali.

L-aħħar aġġornament: 14/11/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Slovakkja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Fis-Slovakkja, il-Qrati Distrettwali ("okresný súd") għandhom il-kompetenza li jittrattaw talbiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 27(1). Il-Qrati Reġjonali ("krajský súd") għandhom il-kompetenza li jittrattaw appelli minn deċiżjonijiet meħuda dwar talbiet għal dikjarazzjoni ta' eżegwibbiltà skont l-Artikolu 32(2). L-appelli jiġu ppreżentati fil-qorti distrettwali li d-deċiżjoni tagħha tkun qed tiġi kkontestata.

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Fis-Slovakkja, il-proċedura ta' rimedju msemmija fl-Artikolu 33 hija r-rikors għal appell ("dovolanie"), skont l-Artikoli 419-457 tal-Kodiċi ta' Proċedura għat-Tilwim Ċivili (l-Att Nru 160/2015). Ir-rikors għal appell isir mal-qorti li tkun iddeċidiet fl-ewwel istanza. Il-Qorti Suprema ("najvyšší súd") tiddeċiedi l-kwistjoni.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament, il-qrati Slovakki huma awtorizzati jemendaw id-deċiżjonijiet waqt rieżami tal-kawża ("obnova konania") skont l-Artikoli 397-418 tal-Kodiċi ta' Proċedura għat-Tilwim Ċivili (l-Att Nru 160/2015). Ir-rikorsi għal rieżami tal-kawża jiġu rieżaminati mill-qorti li tkun iddeċidiet fl-ewwel istanza.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Awtorità Ċentrali skont l-Artikolu 49(1) tar-Regolament hija:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Iċ-Ċentru għall-Protezzjoni Ġuridika Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ)

Indirizz:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Dettalji oħra ta’ kuntatt:

Tel.: +421 220463208

Faks: +421 220463258

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@cipc.gov.sk

sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.cipc.gov.sk/

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Mhi qed tiġi pprovduta l-ebda informazzjoni peress li l-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali fir-Repubblika Slovakka jitwettqu esklussivament miċ-Ċentru għall-Protezzjoni Ġuridika Internazzjonali tat-Tfal u ż-Żgħażagħ.

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Għall-finijiet tal-Artikolu 21 tar-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni huma l-Qrati Distrettwali ("okresný súd") li jaġixxu bħala qrati ta' eżekuzzjoni ("exekučný súd").

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwi aċċettati għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 huma s-Slovakk u ċ-Ċek.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali Slovakki għal skopijiet ta' komunikazzjoni mal-Awtoritajiet Ċentrali l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 59 huma s-Slovakk, iċ-Ċek, l-Ingliż u l-Ġermaniż.

L-aħħar aġġornament: 13/07/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Finlandja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li għandha l-kompetenza biex tittratta kwistjonijiet skont l-Artikolu 27(1) hija l-käräjäoikeus/tingsrätt (il-Qorti Distrettwali). Il-qorti li tisma’ l-appelli skont l-Artikolu 32(2) hija l-hovioikeus/hovrätt (il-Qorti tal-Appell).

Id-dettallji biex isir kuntatt ma’ dawn il-qrati huma disponibbli fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja fl-indirizz: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura għal rimedju msemmija fl-Artikolu 33 tinvolvi appell quddiem il-korkein oikeus/högsta domstolen (il-Qorti Suprema) jekk tiġi ddikjarata ammissibbli (il-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarja, il-Kapitolu 30, l-Artikoli 1-5 kif applikabbli)

Appelli kontra sentenzi u deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appell jiġu ppreżentati lill-Qorti Suprema.

Persuna li tkun tixtieq tappella kontra sentenza trid titlob awtorizzazzjoni biex jitressaq appell lill-Qorti Suprema.

L-awtorizzazzjoni biex jitressaq appell tista' tingħata biss jekk ikun importanti li l-kawża titressaq quddiem il-Qorti Suprema għal deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi f'każijiet oħra simili jew minħabba l-uniformità fil-prassi legali. Tista' tingħata wkoll awtorizzazzjoni biex jitressaq appell jekk ikun hemm raġuni speċjali għal dan minħabba li jkun sar żball proċedurali jew żball ieħor fil-kawża, liema żball jista' jkun raġuni biex is-sentenza tiġi revokata jew tiġi annullata, jew ikun hemm raġuni importanti oħra biex tingħata awtorizzazzjoni biex jitressaq appell;

L-istruzzjonijiet għall-appell jiġu annessi mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell. L-istruzzjonijiet jindikaw ir-raġunijiet għaliex tista' tingħata awtorizzazzjoni biex jitressaq appell skont il-liġi u kif il-persuna li tkun qed titlob biex tressaq appell għandha tipproċedi sabiex l-appell jinstema' mill-Qorti Suprema. L-iskadenza biex tintalab awtorizzazzjoni biex jitressaq appell u biex jiġi ppreżentat l-appell hija ta' 60 jum mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell tkun saret disponibbli għall-partijiet.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Ir-rikorsi għal proċedura ta’ rieżami għall-iskopijiet tal-Artikolu 19 iridu jsiru quddiem il-qorti li tkun ħadet id-deċiżjoni finali fil-każ. Il-proċedura hija rregolata mill-Artikoli 3-5 u 14a tal-Kapitolu 31 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ġudizzjarja, kif applikabbli. Id-dettallji biex isir kuntatt ma’ dawn il-qrati huma disponibbli fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja fl-indirizz: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-awtorità ċentrali tal-Finlandja hija l-oikeusministeriö / justitieministeriet [Ministeru tal-Ġustizzja].

Id-dettalji ta’ kuntatt tagħha huma:

Oikeusministeriö [Ministeru tal-Ġustizzja]

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Gvern]

telefown 358-9-1606 7628

faks 358-9-1606 7524

posta elettronika Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamaintenance.ca@om.fi

Jekk jogħġbok innota li l-Kansaneläkelaitos (KELA) / Folkpensionsanstalten [Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Finlandja], li hija entità pubblika, tista' twettaq xi wħud mill-kompiti fdati lill-awtorità ċentrali (għal aktar dettalji, ara l-Artikolu 71(1)(e) Korpi pubbliċi). Madankollu, l-applikazzjonijiet kollha riċevuti fil-Finlandja għandhom jiġu indirizzati lill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Artikolu 71 1. (e) – Korpi pubbliċi

Il-Kansaneläkelaitos / Folkpensionsanstalten [Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali] hija l-korp pubbliku maħtur skont l-Artikolu 51(3) tar-Regolament dwar il-Manutenzjoni.
Meta l-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali tkun tat manteniment lil individwu intitolat għalih, hija twettaq il-funzjonijiet tal-awtorità ċentrali li ġejjin:

 • tapplika għar-rikonoxximent jew rikonoxximent u dikjarazzjoni tal-eżegwibbiltà ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 56(1)(a);
 • tapplika għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mogħtija jew li għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istat Membru rikjest skont l-Artikolu 56(1)(b);
 • tagħmel talba għal miżuri speċifiċi taħt l-Artikolu 53(1).

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali huma:

Kansaneläkelaitos [Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali]
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki;

Finland

Tel. : +35820 634 4940 (individwi)

+35820 634 4942 (awtoritajiet)

Faks: +35820 635 3330
Posta elettronika: maintenance@kela.fi

Sit web: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

L-awtorità kompetenti għall-iskopijiet tal-Artikolu 21 hija l-ulosottomies/utmätningsman (l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti) fil-lok ta’ residenza jew fid-domiċilju tal-konvenut. Ir-rikors imsemmi f’dak l-Artikolu jista’ jiġi indirizzat lil kwalunkwe aġenzija eżekuttiva lokali.

Id-dettalji biex isir kuntatt ma’ dawn l-aġenziji eżekuttivi huma disponibbli fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja fl-indirizz: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-Finlandja tilqa' traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 bil-Finlandiż, bl-Iżvediż u bl-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-Finlandja taċċetta l-lingwa Finlandiża, Żvediża u Ingliża għal skopijiet ta’ komunikazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 15/03/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Svezja

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti b'kompetenza biex tittratta rikorsi għal dikjarazzjoni ta' eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali rikorsi skont l-Artikolu 32(2) tista' tinstab hawn:

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Appell quddiem il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti Suprema. L-appell għandu jiġi ppreżentat lill-qorti li tkun tat is-sentenza. Awtorizzazzjoni biex jitressaq appell hija meħtieġa fil-Qorti tal-Appell u fil-Qorti Suprema.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Meta rikors għal rieżami jkun jikkonċerna deċiżjoni ta' Qorti Distrettwali (tingsrätt) jew tal-Awtorità tal-Eżekuzzjoni Żvediża (Kronofogdemyndigheten): rikors lill-Qorti tal-Appell (hovrätt)

Ir-rikors għal rieżami għandu jkun bil-miktub. Ir-rikorrent għandu jispeċifika d-deċiżjoni li dwarha qed isir ir-rikors. Ir-rikors għandu jinkludi wkoll ir-raġunijiet li fuqhom huwa bbażat ir-rikors u l-provi dokumentarji u l-provi l-oħra li r-rikorrent jixtieq iressaq. Ir-rikors għandu jinġieb għall-attenzjoni tal-parti l-oħra.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

Mistoqsijiet ġenerali u mistoqsijiet dwar deċiżjonijiet ta' politika

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Nru tal-Faks: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Applikazzjonijiet u talbiet għal għajnuna f'każijiet speċifiċi

L-Aġenzija tas-Sigurtà Soċjali

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Nru tal-Faks: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 573 15 20

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 573 28 70

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 575 69 45

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: SE-103 65 Stockholm

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 010 578 31 01

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

l-Awtorità ta' Eżekuzzjoni Żvediża

Indirizz postali: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks + 46 10 578 42 50

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

L-Iżvediż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

L-Iżvediż.

L-aħħar aġġornament: 12/10/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Obbligi ta' manteniment - Ġibiltà

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Il-qorti li hija responsabbili mid-dikjarazzjonijiet ta’ eżekutorjetà:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Telefown: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Il-qorti li hija responsabbili mill-appelli:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Il-proċedura għall-kontestazzjoni tad-deċiżjonijiet li ngħataw fl-appell hija:

Appell lill-Qorti Suprema.

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

L-Artikolu 19 ma japplikax għar-Renju Unit peress li r-Renju Unit mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefown: + 350 2005 9267

Faks: + 350 2005 9271

Posta Elettronika: moj@gibraltar.gov.gi

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefown: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Il-lingwa aċċettata għat-traduzzjoni tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40 fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa aċċettata għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħrajn fil-ġuriżdizzjonijiet kollha tar-Renju Unit hija l-Ingliż.

L-aħħar aġġornament: 12/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.