Uzturēšanas saistības

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


*jāaizpilda obligāti

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesu, kuras kompetencē ir izskatīt pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. panta 1. punktu, un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 32. panta 2. punktu, var atrast šeit:

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apelācijas sūdzība apelācijas tiesā vai Augstākajā tiesā. Apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Apelācijas sūdzības iesniegšanai apelācijas tiesā un Augstākajā tiesā nepieciešams pieprasīt atļauju.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Ja pārskatīšanas pieteikums attiecas uz rajona tiesas (tingsrätt) nolēmumu vai Zviedrijas Izpildes iestādes (Kronofogdemyndigheten) lēmumu: pieteikums iesniedzams apelācijas tiesā (hovrätt)

Pārskatīšanas pieteikums jāiesniedz rakstveidā. Pieteikuma iesniedzējam jānorāda, uz kuru lēmumu pieteikums attiecas. Pieteikumā jāiekļauj arī pieteikuma pamatojums, kā arī rakstveida un citi pierādījumi, uz kuriem pieteikuma iesniedzējs vēlas atsaukties. Par pieteikumu jāinformē otra puse.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Sociālās Apdrošināšanas aģentūra

Vispārēji jautājumi un jautājumi par politikas lēmumiem

Sociālās Apdrošināšanas aģentūra

SE-103 51 Stockholm

Tālr.: +46 (0) 8 786 90 00

Faksa Nr.: +46 (0) 8 411 27 89

E-pasts: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Pieteikumi un palīdzības pieprasījumi īpašos gadījumos

Sociālās Apdrošināšanas aģentūra

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tālr.: +46 (0) 771 17 90 00

Faksa Nr.: +46 (0) 10 11 20 411

E-pasts: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Zviedrijas Izpildes iestāde

Pasta adrese: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tālr.: +46 771 73 73 00

Faksa Nr. + 46 10 573 15 20

E-pasts: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Zviedrijas Izpildes iestāde

Pasta adrese: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tālr.: +46 771 73 73 00#.

Faksa Nr + 46 10 573 28 70

E-pasts: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Zviedrijas Izpildes iestāde

Pasta adrese: Box 925, SE-391 29 Kalmāra

Tālr.: +46 771 73 73 00#

Faksa Nr. + 46 10 575 69 45

E-pasts: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Zviedrijas Izpildes iestāde

Pasta adrese: SE-106 65 Stockholm

Tālr.: +46 771 73 73 00

Faksa Nr. + 46 010 578 31 01

E-pasts: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Zviedrijas Izpildes iestāde

Pasta adrese: SE-901 73 Umeå

Tālr.: +46 771 73 73 00

Faksa Nr. + 46 10 578 42 50

E-pasts: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Zviedru valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Zviedru valoda.

Lapa atjaunināta: 12/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu