Uzturēšanas saistības

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Kompetence pieņemt lēmumus par pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ir tribunālam, kura jurisdikcijā ir tās puses pastāvīgā dzīvesvieta, pret kuru tiek vērsta izpilde, vai arī izpildes vieta (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 95. pants un 1098. punkta).

Lēmumu par izpildāmības pasludināšanas pieteikumu (exequatur) var pārsūdzēt. Apelācijas tiesa ir kompetenta pieņemt lēmumu par izpildāmības pasludināšanas pieteikuma (exequatur) pārsūdzību (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 96. pants).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Nolēmumu par pārsūdzību (apel) var apstrīdēt, pārskatot to kasācijas kārtībā (recurs) (Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 97. panta 1. punkts). Nolēmuma pārskatīšana kasācijas kārtībā ietilpst Kasācijas un tiesiskuma augstākās tiesas (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) kompetencē:

Str. Batiştei, Nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukareste

Tālrunis: 004021-310 39 08, 004021-310 39 09, 004 021-310 39 12

Tīmekļa vietne: http://www.scj.ro.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar 19. pantu, pārskatīšanas procedūras (procedura de reexaminare) nolūkā:

kompetentā tiesa ir tā tiesa, kas pieņēma nolēmumu (parasti rajona tiesa vai tribunāls).

Saskaņā ar Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 505. panta 1. punktu prasību atcelt nolēmumu iesniedz tiesai, kuras nolēmumu apstrīd.

Saskaņā ar Likuma Nr. 134/2010 par civilprocesa kodeksu 510. panta 1. punktu prasību par nolēmuma pārskatīšanu iesniedz tajā tiesā, kas pieņēmusi galīgo nolēmumu, attiecībā uz kuru tiek iesniegts pieteikums par pārskatīšanu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Tieslietu ministrija

Starptautisko tiesību un tiesu iestāžu sadarbības direktorāts

Str. Apolodor Nr. 17

Sector 5, Bukareste

kods 050741

Tālr. 0040372041077

Faksa Nr. 0040372041079, 0040372041084

E-pasts: ddit@just.ro vai dreptinternational@just.ro

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Iestāde, kuras kompetencē ir izpildāmības pasludināšana, ir tiesa, kuras jurisdikcijā ir parādnieka dzīvesvieta vai izpildes vieta.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Rumāņu valoda

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Papildus rumāņu valodai Tieslietu ministrija atzīst angļu un franču valodas izmantošanu, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 12/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.